Wednesday, February 18, 2009

Deniz Feneri e.V. Iddianamesi -1-(Iste milletin yufka yurekliliini kendi cikarlarina alet eden, cezaevine girmemek icin de "anlasamali itiraflar" da bulunan ve cok az bi ceza ile kurtulan alcaklar; bunlarin burdaki ortalari ise, Kanal7'nin ve holdinglerin ahibi Zekariya Karaman ile RTUK Basi Zahid Akman!)


Deniz Feneri e.V.Karapara Aklama ve Dolandiricilik davasi iddianamesinin uzun bir ozeti asaiidadir BM@

@#$$#@

FRANKFURT AM MAIN BÖLGESEL MAHKEMESİ

N E Z D İ N D E S A V C I L I K

Dosya Numarası : 6350 Js 203391/06
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
26. Ceza Hakimliğine / Frankfurt am Main


İ D D İ A N A M E :

I. Mehmet GÜRHAN, 01.01.1963 Sungurlu/Türkiye doğumlu, Hanauer Landstrasse 513, 60386 Frankfurt am Main adresinde mukim, Türk ve Alman vatan-daşı, evli.
Görevlendirdiği müdafi vekilleri : Avukat Ünal Kaymakçı, Marbachweg 350, 60320 Frankfurt am Main; Avukat Jörg R. Haseneier, Industriestrasse 5, 56337 Simmern
25.04.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 23.04.2007 tarihli tevkif müzek-keresine istinaden de, 26.04.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Frankfurt am Main- Höchst cezaevinde bulunmakta-dır: Ceza Muhakemeleri Usül kanununa göre, makamlarca re’sen yapılacak müteakip mevkufiyet tetkiki tarihi : 17.03.2008 dir.
II. Muhasebeci Firdevsi ERMİŞ, 02.03.1964 Kavak/Türkiye doğumlu, Taunus Strasse 65, 63067 Offenbach am Main adresinde mukim, Alman vatandaşı ve evli,
Görevlendirdiği müdafi vekili : Avukat Dr. Hanno Durth, Rundeturmstrasse 12, 64283 Darmstadt,
25.04.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 23.04.2007 tarihli tevkif müzek-keresine istinaden de, 25.04.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Weiterstadt tutukevinde bulunmaktadır: Ceza Muhakemeleri Usül kanununa göre, makamlarca res`en yapılacak müteakip mevkufiyet tetkiki tarihi : 17.03.2008 dir.
III. Mehmet TAŞKAN, 01.01.1968 Bafra/Türkiye doğumlu, Lachwiesen 43, 63075 Offenbach adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli.
Görevlendirdiği müdafi vekili: Avukat Ury Popper, Herrenstrasse 14, 76133 Karlsruhe, Avukat Dr. Matthes, Johanna-Kinkel-Strasse 2-4, 53175 Bonn,
20.08.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 13.08.2007 tarihli tevkif müzek-keresine istinaden de, 20.08.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Darmstadt-Eberstadt cezaevinde bulunmaktadır:
Ceza Muhakemeleri Usül kanununa göre, makamlarca res`en yapılması gereken müteakip mevkufiyet tetkiki, şu anda işlem görmektedir,
haklarında yapılan suç isnadı (suçlama):
01.01.2002 ila 30.04.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde, Frankfurt am Main ve diğer kentlerde, beraberce hareketle, I. kendilerine maddi avantaj sağlamak amacıyla, gerçek olmayan meslek edinircesine ticari olarak yaparak büyük miktarda mal-mülk kaybının müsebbibi olmuş olmakla, yapılan dolandırıcılığın idamesi ile de, birçok insanı mal-mülk kaybına uğratacak tehlikeyle karşı karşıya nesneleri gerçekmiş gibi gösterip bir yanılgının oluşmasına, bunu getirmiş olmakla,
sanık GÜRHAN ve TAŞKAN ayrıca, 2- 31 . hukuken birbirinden ayrı olan 30 fiilde daha ve herbirinde, işveren olarak, çalışanlardan kesilen sosyal sigorta ve iş teşvik primlerini gereken makamlara ulaştırmamış olmakla ittiham edilmektedirler.

I. ile ilgili: Sanık GÜRHAN, 24.03.2001 tarihinden, 17.11.2006 tarihine kadar tescili yapılmış Deniz Feneri e. V. derneğinin kayıtlı yönetim kurulu başkanı idi. Daha sonraları her ne kadar yönetim kurulu başkanı olarak resmi kaydı olmamış ise de, derneği fiilen kendisi yönetiyor-du. Daha evvel dernek için ve derneğin şirketleri için çalışmış olan ve 2005 yılının ortalarından itibaren GÜRHAN’ ın kararlarına ortak olan sanık TAŞKAN, 17.11.2006 tarihinden itibaren yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir. Sanık ERMİŞ ise, 07.04.2001 tarihinden, yakalandığı 25.04.2007 tarihine kadar derneğin katibi ve muhasebecisi idi. Deniz Feneri e.V. derneği, dernekler sicilindeki kayıtlardan da anlaşıldığı üzere, yukarıda belirtilen zaman diliminde ve daha önceleri toplum menfaatine olan işlerle uğraşmıştır. Derneğin amacı, fiziken veya zihinsel veya ruhen özürlü veya maddi durumu iyi olmayan, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek idi. Dernekler siciline verilen ve tescili yapılan kayıtlara göre dernek, hiçbir maddi avantaj sağlamak amaçlı değildi. Dernek, kazanç sağlamak amaçlı da değildi. Derneğin tüm gelirlerinin hayır işlerine sarfedilmesi, dernek üyelerinin hiçbir şekilde üyeliklerinden dolayı derneğin gelirine ortaklıkları olamaz, üyeliklerinden dolayı da hiçbir şekilde or-tak olup kâr alamazlardı. Derneğin tüm parası, tüzükte belirtilen amaç dahilinde kullanılacaktı.
Dernek, Internet sayfasında, broşürlerde, gazetelerde, televizyonda, bilhassa dernekle birlikte işbirliği yapan Euro 7 televizyo-nunda reklamlar yaparak, Frankfurt am Main Postbank’ taki 301535602, Vakıf Bank Int. AG Frankfurt’ taki 3344, Bank für Sozialwirtschaft’ taki 8620500, Commerzbank Frankfurt’ taki 585 4666 hesap numaralarına olduğu gibi, Avrupa’ nın diğer ülkele-rindeki hesap numaralarına bağışta bulunmaları için, halka çağrıda bulunuyordu. Bu çağrı yapılırken, Türkiye’ de, Pakistan’da ve diğer ülkelerdeki yardıma muhtaç insanlar kısmen gösterilmekte ve onlara nasıl ve nelerle, hangi yollarla yardım edilebileceği de söyle-niyordu. Bağışların banka havalesi ile veya keş verilerek de yapı-lacağı açıklanıyordu. Yukarıda belirtilen zaman diliminde derneğin gene yukarıda belirtilen hesap numaralarına yekün olarak 41.423. 158,85 Euro bağış parası havale edilmişti.
Yıllara bölündüğünde aşağıdaki gibi bağış paraları havale edilmiş-tir:
Sene Meblağ 2002 1.808.394,35 Euro; 2003 1.367.349,55 Euro; 2004 5.737,894,07 Euro; 2005 12.238.160,56 Euro; 2006 16.326.692,58 Euro; 2007 1.944.667,7 Euro; Toplam 41.423.158,85 Euro
Bağışı yapan insanlar, bağış paralarından, Derneğin gereken mas-rafları çıkarıldıktan sonra, gerçekten yardıma muhtaç kişiler için harcandığını, onlara yardım edildiğini zannediyorlardı. Aslında bu paraların büyük bir kısmı, gerçekten bu amaca harcanmıyordu. Asıl amaç için kullanılıyormuş gibi gösterebilmek üzere sanık GÜRHAN, ERMİŞ ve TAŞKAN ve daha başka kişiler, keş-nakit olarak bankalardan para çekmişlerdi. Bundan başka ayrıca çeşitli firmalara ortak olmuş ve bu firmaların yardımıyla da bağış paralarının akması, daha doğrusu, bağış paralarının gittiği yerin böylece ört-bas edilebilmesini sağlamış oluyorlardı.
Yukarıda belirtilen zaman diliminde sanık ERMİŞ, Deniz feneri e.V. derneğinin Hesap Numaralarından, toplam olarak 6.351.000, 00 Euro parayı, 45 defada keş-nakit olarak çekmiş. Sanık TAŞKAN ise, 10.01. 2006 tarihinden 09.02.2007 tarihine kadar, derneğin hesap numa-ralarından yekün olarak 11 kez ve toplam 2.255.000. Euro para çekmiş; bunların 10 defasında ise parayı, sanık ERMİŞ ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan KURUM’la beraber çekmiştir. Sanık GÜRHAN kendilerine bunun için, hesap numarasından para çekebilmeleri için, vekâlet vermişti.
Sanık GÜRHAN, Derneğin hesap numaralarından 50 kez ve toplam 9.978.000,00 Euro çekmiştir. Bu paraların çekildikleri tarihler, hangi Bankalardan çekildikleri ve Meblağları şu şekildedir:
a) Derneğin Hesabından sanık GÜRHAN tarafından keş çekilen paralar:
Nr. Tarih. Meblağ €. Çeken Banka. , sirasiyle:
1. 25.01.2002 150.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
2. 13.02.2002 150.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
3. 22.05.2002 250.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
4. 11.09.2002 250.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
5. 08.10.2002 300.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
6. 20.12.2002 600.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
7. 05.02.2003 7.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
8. 19.02.2003 600.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
9. 10.09.2003 60.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
10. 26.09.2003 100.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
11. 22.12.2003 300.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
12. 10.03.2004 400.000,00 Mehmet Gürhan Postbank
13. 02.06.2004 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
14. 29.06.2004 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
15. 12.07.2004 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
16. 13.07.2004 75.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
17. 14.10.2004 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
18. 02.11.2004 30.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
19. 02.11.2004 30.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
20. 25.11.2004 200.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
21. 26.11.2004 200.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
22. 13.01.2005 480.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
23. 27.01.2005 250.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
24. 31.01.2005 250.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
25. 02.02.2005 350.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
26. 15.03.2005 200.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
27. 13.04.2005 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
28. 21.04.2005 50.000,0 Mehmet Gürhan VakifBank
29. 06.05.2005 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
30. 09.06.2005 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
31. 16.08.2005 16.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
32. 17.08.2005 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
33. 08.09.2005 110.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
34. 12.09.2005 50.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
35. 16.09.2005 50.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
36. 21.10.2005 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
37. 26.10.2005 20.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
38. 31.10.2005 100.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
39. 16.12.2005 300.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
40. 04.01.2006 300.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
41. 06.01.2006 300.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
42. 25.01.2006 500.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
43. 15.02.2006 350.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
44. 13.06.2006 250.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
45. 05.07.2006 650.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
46. 07.07.2006 50.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
47. 07.09.2006 50.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
48. 21.09.2006 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
49. 49 06.10.2006 150.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
50. 50 02.11.2006 150.000,00 Toplam :9.978.000,00 Mehmet Gürhan VakifBank
Toplam: 9.978.000.00 Euro

b.) Sanık TAŞKAN tarafından derneğin hesabından keş-nakit olarak çekilen meblağlar:
Nr. Tarih Meblağ € Çeken Banka
1 10.01.2006 500.000,00 Mehmet TASKAN Commerzbank
2 20.12.2006 50.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
3 21.12.2006 100.00,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
4 28.12.2006 100.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
5 29.12.2006 60.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
6 29.12.2006 25.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
7 03.01.2007 140.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
8 10.01.2007 250.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakiBank
9 26.01.2007 500.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
10 06.02.2007 330.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
11 09.02.2007 200.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
Toplam: 2.255.000.00
c.) Sanık Ermiş tarafından Derneğin hesabından keş çekilen meblağlar:
Nr. Tarih Mablağ € Çeken Banka
1 06.02.2003 10.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
2 10.03.2003 8.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
3 06.06.2003 50.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
4 30.06.2003 50.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
5 28.07.2003 20.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
6 02.10.2003 4.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
7 26.10.2003 15.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
8 07.11.2003 10.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
9 14.11.2003 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
10 20.02.2004 5.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
11 25.02.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
12 01.06.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
13 14.06.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
14 02.07.2004 5.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
15 05.07.2004 20.000,00 Firdevsi, Ermis VakifBank
16 07.07.2004 3.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
17 12.07.2004 6.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
18 21.09.2004 150.000,00 Firdevsi, Ermis VakifBank
19 08.10.2004 20.000,00 Firdevsi, Ermis VakifBank
20 18.10.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
21 28.10.2004 60.000,00 Firdevsi, Ermis VakifBank
22 12.11.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
23 24.11.2004 300.000,00 Firdevsi, Ermis Postbank
24 15.03.2005 100.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
25 12.05.2005 50.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
26 22.09.2005 250.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
27 12.10.2005 150.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
28 21.10.2005 150.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
29 31.10.2005 150.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
30 25.11.2005 300.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
31 08.12.2005 300.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
32 04.01.2006 300.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
33 25.01.2006 500.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
34 03.02.2006 500.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
35 15.02.2006 500.000,00 Firdevsi, Ermis Commerzbank
36 20.12.2006 50.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
37 21.12.2006 100.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
38 28.12.2006 100.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
39 29.12.2006 60.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
40 29.12.2006 25.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
41 03.01.2007 140.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
42 19.01.2007 250.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
43 26.01.2007 500.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
44 06.02.2007 330.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
45 09.02.2007 200.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank
Toplam 6.351.000,00 Euro
Adı geçen sanıklar ayrıca, hem kendileri tarafından, hem de başka kişiler tarafından, Derneğin hesap numaralarından keş olarak çekilen paraların Türkiye’ye götürülmesi işinde, kuryelik de yapıyorlardı.
Sanıklar bu işi yaparken (sanık TAŞKAN en geç 2005 yılı ortalarından itibaren), Derneğin amacının haricinde, paraların, bağışta bulunan insanların bildikleri kaynakların dışında, başka yerlere gittiğini biliyorlardı.

Bu tür eylemlerle sanıklar, kendilerine, uzun süreli ve cüzi olmayan bir maddi avantaj sağlamak istiyorlardı. Aynı zamanda sanıklar, bu eylemlerinden dolayı büyük bir maddi zarar ziyanın oluşacağını bil-mekte ve bundan büyük sayıda insanın da etkileneceğinin farkında idiler.
Bağışta bulunan kişilerin arasında aşağıda adları geçenler bulunuyordu :
Nr. Soyisim İsim Cadde/Sokak Kent sirasiyle:
1 Özel Eşref In den Mauren 12 71272 Renningen
2 Elikalfa Emin Bittekindstr. 62 44536 Lünen
3 Bilge Bülent Dieselstr. 153 47166 Duisburg
4 Alper Adem Am Wittstock 4 52457 Aldenhoven
5 Sevinc Azamet Goethestr. 9 96450 Coburg
6 Altun Cengiz St. Johannesweg 18 75015 Bretten
7 Celebi Ali Lantheilstr. 1 68163 Mannheim
8 Demir Cevat Schütt 14 A 67433 Neustadt
9 Peyker Ahmet Friedrichstr. 29 63505 Langenselbold
10 Özdemir Gülsen Isabellenstr. 50 35708 Haiger
11 Diri Ethem Römerstr. 339 53117 Bonn
12 Göcer Feramuz Schillerstr. 23 33104 Neuhaus
13 Autohaus Mainstr. 85 41469 Neuss
14 Cicigül Adem Benhartusstr. 1 73450 Heubach
15 Cat Cetin Schäfflestr. 7 60386 Frankfurt a. M.
16 Yigit Ahmet Jürgens Hof 64 44628 Herne
17 Bozkurt Bekir Grillostr. 102 59174 Kamen
18 Karakullukcu Ramazan Bogenstr. 25 46236 Bottrop
19 Özbek Sultan Markstr. 5 72474 Winerlingen
20 Yagmur Semiha Eckhart-Siedlung 1 91235 Hartenstein
21 Simsek Saddetin Taunusstr. 7 65795 Hattersheim
22 Can Saliha Weilbach Str. 24 65439 Flörsheim
23 Alicidogan Raif Rudolfstr. 21 42857 Remischeid
24 Sükrü Kaya Cyriaksrin 56 38118 Braunschweig
25 Dereli Sema Rudolf Malter Str. 2A 66280 Sulzbach
26 Ünlü Sitki Untere Haardt 7 91799 Langenaltheim
27 Kesim Sebahattin Königsbergerstr. 81 27755 Delmenhorst
28 Serap Sahiner An Banatenstr. 2 86399 Bobingen
29 Kaya Selma Im Neuenheimer Feld 678 69129 Heidelberg
30 Servet Yüksel Höchstetterstr. 24 86154 Augsburg
31 Dagli Sevket Schloßstr. 7 33758 Schloßholte
32 Durmaz Ramazan Isastr. 6 41469 Neuss
33 Mankir Rafet Hallerstr. 11 74532 Ilshofen
34 Girgin Süleyman Rükerstr. 23 47167 Duisburg
35 Sahin Keziban Brunnenäckerstr. 30 72144 Dußlingen
36 Demirtas Kadir Albatrosweg 21 70499 Stuttgart
37 Ceyhan Osman Bahnhofstr. 36 58095 Hagen
38 Yazici Hasan Kastanienweg. 6 41540 Dormagen
39 Karakulak Ramazan Föhrichstr. 61 70469 Stuttgart
40 Atik Kadir Heidebrinkstr. 2 13357 Berlin
42 Tarakci Fatmanur Teestr. 20 28755 Bremen
43 Güngör Yilmaz Rohrmühlenweg. 3 92681 Erbenhof
44 Bicer Meryem Larstr.130 53844 Trosdorf
45 Aydoglu Ferat Buchenstr. 24 33649 Bielefeld
46 Murat Mehmet Salzstorstr. 10 A 34125 Kassel
47 Servet Yüksel Höchstetterstr. 24 86154 Augsburg
48 Öztük Fadime Tannenstr. 146 42283 Wuppertal
49 Sahin Kumru Ganghoferstr. 1 80339 München
50 Cakilci Mustafa Amsterdamerstr. 299 50735 Köln
51 Dincel Huri Terofalstr. 3 80689 München
52 Kadiroglu Bauernfeindstr. 1 80939 München
53 Emre Selattin Uhlenheidestr. 36 45661 Recklinghausen
54 Polatkan Murat Friedrich-Freye-Str. 45 45481 Mühlheim
55 Bakir Oguzhan Ehrlicherstr. 52 31135 Hildesheim
56 Akbas Ramazan Wiesbadener Landstr.9 65203 Wiesbaden
57 Haser Fatma Dessauerstr. 30 10963 Berlin
58 Kardas Mehmet Wurmbergstr. 5 73066 Uhingen
59 Gebrüder Ciftic GmbH Lingenfeld 8 51373 Leverkusen
60 Topal Kemal Krefelderstr. 75 47839 Krefeld
61 Özdemir Faik Friedrich-Wöhler-Str. 8 64579 Gernsheim
62 Gönül Yilmaz Werner von Siemenstr.76 64711 Erbach
63 Hirlak Kenan Turnierstr. 16 55218 Ingelheim
64 Kaya Kamil Rathausgasse 18 97816 Lohr a. M.
65 Gülseren Karakaya Stettinger Str. 1 65462 Ginsheim
66 Arik Güler Westring 10 44623 Herne
67 Ünaldi Nusret Mittelweg 8 71272 Renningen
68 Sahin Nurhan Mühlenstr. 34 49377 Vechta
69 Yöndemli Orhan Schlossgasse 44 69592 Hemsbach
70 Dayi Kenan Thyssenstr. 23 47807 Krefeld
71 Yavas Fikret Alamanenstr. 31 41462 Neuss
72 Battal Gültekin Flemingstr. 36 91154 Roth
73 Duran Gülseven Königsteinerstr. 3 65197 Wiesbaden
74 Cokalp Fahri Ladenmühlenfeld 5 31137 Hildesheim
75 Arabe Bilal Goethestr. 53 31272 Lehrte
76 Cuma Yücel Kantstr. 33 83301 Traunreut
77 Gümüssu Fathi Rohrdommelweg 6 70378 Stuttgart
78 Nur Tarakci Fatma Teestr. 20 28755 Bremen
79 Sezer Bünyamin Parsevalstr. 12 68307 Mannheim
80 Baydemir Stuck GmbH & Co. KG Distelweg 5 90522 Oberasbach
81 Atak Cemil Weinsbergstr. 191 50825 Köln
82 Akman Galip Erzbergstr. 2 59192 Bergkamen
83 Lata Engin Brandgasse 4 84323 Massing
84 Sert Ceyhan Breslauerstr. 65 65203 Wiesbaden
85 Falci Mustafa Sonnenscheinsck 16 44287 Dortmund
86 Yaman Berrin Undeloer Str. 46 28239 Bremen
87 Deniz Burhan Dobacher Str. 4 52146 Würselen
88 Topal Bünyamin Hoherweg 6 26954 Nordenham
89 Isik Bülent Duisburgerstr. 17 51145 Köln
90 Sirin Burhan Zeppilnstr. 3 40231 Düsseldorf
91 Türk Fahri Hans-Joachim-Toll-Weg.25 39455 Hannover
92 Aksoy Emine Fischweiher 36 45307 Essen
93 Isdar Faruk Weinstr. Süd 46 A 67098 Bad Dürkheim
94 Ögütcü Emine Wehrhausweg 43 53227 Bonn
95 Akbaba Filiz Bahnhofstr. 175 47178 Duisburg
96 Demir Cevad Schütt 14 A 67433 Neustadt
98 Kayabal Fatma Leipzigerstr. 14 31789 Hameln
99 Sener Fatma Dr. Hermann Gretsch Str. 4 95173 Schönwald
100 Gülali Esen Berlinerstr. 15 44652 Herne
101 Birlik e.V. Im Frauenholz 5 C 70499 Stuttgart
102 Özdem Fedei Friedhofstr. 68 63065 Offenbach a.M.
103 Abidas Cevriye Frankfurter Toor 26 63450 Hanau
104 Ünlü Mustafa Im Gründel 2 69488 Birkenau
105 Eserli Muhammed Saarstr. 92 52477 Alsdorf
106 Bekmezci Rasmin Kampstr. 12 59192 Bergkamen
107 Cetin Selahattin Im Blauen Garn 41 50389 Wesseling
108 Toklu Kismet Lahnstr. 9 38120 Braunschweig
109 Seker Fikret Fr.-Naumann Str.6 67071 Ludwigshafen
110 Cataloluk Sinan Paul-Esch-Str.18 47053 Duisburg
111 Arik Kadir Dorstener Str. 18 44625 Herne
112 Kayakus Ekrem Saarstr. 44 44627 Herne
113 Alaattin Yigit Siedenfelder Weg 112 21109 Hamburg
114 Dogan Yilmaz Diakonissenweg 29 73730 Esslingen
115 Durak Orhan Hermühlheimer Str. 261 50354 Hürth
116 Kalay Turan Traubronnstr. 5 70599 Stuttgart
117 Sarikaya Mehmet Marienwerder Str. 5 30449 Hannover
118 Karabudak Ahmet Niedervellmarer Str. 20 34127 Kassel
119 Uzun Kemal Klemensstr. 4 45661 Recklinghausen
120 Özmen Tuncay Saalgasse 6 35410 Hungen
121 Kocak Nazli Hauptstr. 32 65779 Kelkheim Ts.
122 Ilhan Ali Bergfriedstr. 19 10969 Berlin
123 Kutlu Kadir Geldersheimer Str. 90 97424 Schweinfurt
124 Kapudan Musafa Steinbrinkstr. 118 47249 Duisburg
125 Ülger Meryem Duesbergstr. 17 58636 Iserlohn
126 Killi Ramazan Schillerstr. 21 74193 Schwaigern
127 Erdem Ismail Wilhelm-Bluhm-Str. 13 30451 Hannover
128 Ünal Emine Piuspl. 4 81678 München
129 Ayna Ahmet Hochstr. 220 45661 Recklinghausen
130 Sevim Iskender Kampstr. 30 45739 Erkenschwick
131 Türkeri Kahraman Schillerstr. 51 47166 Duisburg
132 Özcokbilen Turgut Adolf-Baeyerstr. 44 51373 Leverkusen
133 Selma Yildiz Föhrenstr. 13 92331 Parsberg
134 Özcan Ilhan Arndstr. 2 45896 Gelsenkirchen
135 Cengel Guelcan Regenbogenstr. 13 58239 Schwerte
136 Cetin Semra Corneliastr.28 74206 Bad Wimpfen
137 Topaz Muntazar Roberstr. 78 45661 Recklinghausen
138 Cümen Erkan Bochumerstr. 96 a 45661 Recklinghausen
139 Sahin Yalcin Bahnhofstr. 35 78554 Aldingen
140 Sallamaci Huriye Am Rodenbach 4 51496 Bergisch Gladbach
141 Bagee Havva Westerwaldstr. 57 57299 Burbach
142 Celik Muharrem Wiesenäcker Str. 38 71254 Ditzingen- Heimerlingen
143 Ceyhan Muzaffer Nelkenweg 2 55126 Mainz
144 Zorlu Sahin Wetterstr. 22 61231 Bad-Nauheim
145 Serin Erol Friedrich-Ebert-Str. 17 53489 Sinzing
146 Alparslan Gülseren Ruprechtstr. 7 90429 Nürnberg
147 Yilmaz Ismail Wambeler Holz 20 44328 Dortmund
148 Güclü Salih Wegelnburgstr. 29 67065 Ludwigshafen
149 Öztürk Murat Scheffelstr. 3 88299 Leutkirch
150 Basar Hüseyin Eichenfeld 22 51545 Waldbröl
151 Koc Mehmet Weimarer Str. 100 d 21107 Hamburg
152 Oruc Aydin Luisenstr. 12 46049 Oberhausen
153 Mecal Nazmiye Eichenkampstr. 2 58135 Hagen
154 Dürne Canan Bickernstr. 80 44649 Herne
155 Budak Fatma Kraspothstr. 64 45327 Essen
156 Yigit Fatma Erzbergerstr. 30 74172 Neckarsulm
157 Sahin Habib Lohmühle 50 50321 Brühl
158 Kesici Harun Neukirchnerweg 1 63128 Ditzenbach
159 Aslan İsmailI Leupolzerstr. 10 88239 Wangen im Allgäu
160 Kalayci Ugur Weimarer Str. 6 40880 Ratingen
161 Atalay Ekrem Badgasse 3 73441 Bopfingen
162 Demir Fatumr Dringsheide 56 22119 Hamburg
163 Sükru Aydin Hans-Böckler-Allee 14 54295 Trier
164 Akkus Nersin Traunsteiner Str.19 50389 Wesseling
165 Teke Sevket Fingerkrautanger 26 80937 München
166 Özay Ramazan Langenaubacher Str. 44 35708 Haiger
167 Yavuz Yasemin Caudebec-Ring 3 41334 Nettatal
169 Kabuk Seran Holtenerstr.3 45143 Essen
170 Baxkus Kadir Verdenerlandstr. 145 31582 Nienburg
171 Yildirim Abdullah Stephan-Born-Str. 9 65199 Wiesbaden
172 Ak Elmas Saarst. 46 78554 Aldingen
173 Aksoy Güldane Neben Zollgasse 1 97877 Wertheim
174 Rüler Adem Rosenhöhe 2 74336 Brackenheim
175 Korkmaz Emine Pforzheimer Str.170 76257 Ettlingen
176 Sözen Erkan Florastr. 32 47799 Krefeld
177 Tas Bilal Straßburger Str. 5 A 50529 Frankfurt a. M.
178 Tasdemir Aysel Sternbuschweg 171 47057 Duisburg
179 Mutlu Muharrem Kronerstr. 4 58425 Witten
180 Elyan Gülbahar Höxterstr. 37 32839 Steinheim
181 Öztürk Güleser Schmidtstr. 13 44793 Bochum
182 Yildirim Metin Fuhrparkstr. 5 58089 Hagen
183 Cakir Hüsnü Freiburger Str. 10 78048 Villingen
184 Cengiz Saar Karlsruherstr. 17 69469 Weinheim
185 Karadag Mehmet Lindenstr. 23 63743 Aschaffenburg
186 Macara Ali Knauerstr. 27 90443 Nürnberg
187 Agbuga Sebiha Sulzbacher Str. 19 90489 Nürnberg
188 Savas Celal Münsterer Str. 16 51063 Köln
189 Ece Zekeriya Hirschstr. 4 74360 Ilsfeld
190 Akpancar Gülseher Sibeliusstr. 5 22761 Hamburg
191 Apan Bahri Rothenaustr. 12 58300 Wetter
192 Karabacak Ababekir Liverpoolerplatz 1-3 50765 Köln
193 Yilmaz Ibrahim Krelter Str. 69 75231 Pforzheim
194 Göktas Necibe Salmstr. 30 66280 Sulzbach
195 Kapucu Yakup Liesbacher Str. 125 69488 Birkenau
196 Yildirim Yildiray Högelwörtherstr. 9 81369 München
197 Toksöz Hüseyin Esinger Steinweg 80 25436 Uetersen
198 Sahinoglu Hilmi Remisius Str. 4 B 53639 Königswinte
199 Gönül Avci Oberstkeil 12 44879 Bochum
200 Bal Necati Am Schifferstük 78 65479 Raunheim
201 Akca Cevdet Bahnhofstr. 2 76571 Goggenau
202 Gökbaly Güllü Hackenheimer Str. 9 55545 Bad Kreuznach
203 Cevik Vahdettin Sonnenstr. 8 74348 Lauften
203 Rencber Cemalettin Reinerstr. 43 47166 Duisburg
204 Cakir Ahmet Südstr. 109 74072 Heilbronn

(Dosyanın 3640 ve devamı sayfaları)
2.-31. Sanık GÜRHAN ve TAŞKAN, Yönetim Kurulu başkanları ve dola-yısıyla sorumlu kişiler olarak, şimdiye kadar hâlâ, 2006 yılının Haziran ayı ile 2007 Mart ayı arasında kalan zaman dilimi için, ne işçilerden kesilen ve ne de işverenlerin, müteakip ayın 15 ine kadar ödenmesi gereken sosyal sigorta primleri olan yekün 61.750,58 EUR parayı yetkili resmi dairelere ödemişlerdir.
Ödenmesi gereken, ancak ödenmemiş olan meblağlar şöyle : Hessen AOK’ sına ödenmesi gereken : 2) Haziran 2006 için, 15.07.2006 da ödenmesi gerekiyordu 4164,40 € 3) Temmuz 2006 için, 15.08.2006 da ödenmesi gerekiyordu 4164,40 € 4) Ağustos 2006 için, 15..09.2006 da ödenmesi gerekiyordu 4164,40 € 5) Eylül 2006 için, 15.10.2006 da ödenmesi gerekiyordu 4164,40 € 6) Ekim 2006 için, 15.11.2006 da ödenmesi gerekiyordu 3777,40 € 7) Kasım 2006 için, 15 12.2006 da ödenmesi gerekiyordu 3840,32 € 8) Aralık 2006 için, 15.01.2007 de ödenmesi gerekiyordu 3840,32 € 9) Ocak 2007 için, 15.02.2007 de ödenmesi gerekiyordu 4278,86 € 10) Şubat 2007 için, 15.03.2007 de ödenmesi gerekiyordu 4278, 86 € 11) Mart 2007 için, 15.04.2007 de ödenmesi gerekiyordu 4278,86 €
Baden Württemberg IKK’ sına ödenmesi gereken meblağlar: 12) Haziran 2006 için, 15.07.2006 da ödenmesi gerekiyordu 898,02 € 13) Temmuz 2006 için, 15.08.2006 da ödenmesi gerekiyordu 898,02 € 14) Ağustos 2006 için, 15.09.2006 da ödenmesi gerekiyordu 898,02 € 15) Eylül 2006 için, 15.10.2006 da ödenmesi gerekiyordu 971,54 € 16) Ekim 2006 için, 15.11.2006 da ödenmesi gerekiyordu 971,54 € 17) Kasım 2006 için, 15.12.2006 da ödenmesi gerekiyordu 971,54 € 18) Aralık 2006 için, 15.01.2007de ödenmesi gerekiyordu 971,54 € 19) Ocak 2007 için, 15.02.2007 de ödenmesi gerekiyordu 915,48 € 20) Şubat 2007 için, 15.03.2007 de ödenmesi gerekiyordu 915,48 € 21) Mart 2007 için, 15.04.2007 de ödenmesi gerekiyordu 915,48 €

BARMER sağlık sigortasına ödenmesi gereken, ancak ödenmeyen meblağlar: 22) Haziran 2006 için, 15.07.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 23) Temmuz 2006 için, 15.08.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 24) Ağustos 2006 için, 15.09.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 25) Eylül 2006 için,15.10.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 26) Ekim 2006 için, 15.11.206 ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 27) Kasım 2006 için, 15.12.2006 da ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 28) Aralık 2006 için, 15.01.2007 de ödenmesi gerekiyordu 1170,30 € 29) Ocak 2007 için,15.02.2007 de ödenmesi gerekiyordu 1093,20 € 30) Şubat 2007 için, 15.03.2007 de ödenmesi gerekiyordu 1093,20 € 31) Mart 2007 için, 15.04.2007 ödenmesi gerekiyordu 1093,20 €
Bu prim borçları halen ödenmemiştir. Suç, Ceza Kanunu Madde 263 bent 1 fıkra 1, bent 3, Madde 25 bent 2 ve sanık GÜRHAN ile sanık TAŞKAN’la ilgili olarak ayrıca Madde 266a ve Madde 53 gereğince cezaya tabidir.

DELİLLER :

I. Verilen ifadeler: Sanık Ermiş, ifadeleri özel dosyası 1. Sanık ERMİŞ’ in ifadeleri Sanık ifadeleri 2. Sanık TAŞKAN’ın ifadeleri özel dosya
II. ŞAHİTLER : Dosyanın 3359. sayfası 1.) Sedat Akcan, Rödernstr.29, 63067 Offenbach
Sanık ifadeleri Özel dosya 2.) Erhan Eren, Markgrafenstr. 15a, 60487 Frankfurt am Main, Sanık ifadeleri Özel dosya 3.) Dilek Balıkçı, Jahnstr. 28, 63450 Hanau Sanık ifadeleri Özel dosya 4.) Ali Kürşat Karaca, Ringstr.75, 65479 Raunheim Sanık ifadeleri Özel dosya 5.) Seyyar Kutun, Grosse-Hasenbach-Str. 46, 63065 Offenbach, Sanık ifadeleri Özel dosya 6.) Thorsten Werner Löhr, 60311Frankfurt am Main Kaiser str. 30 adresindeki Commerzbank Müşteri Hizmetleri bölümü üzerinden davet ve tebliğ edilebilir, Sanık ifadeleri Özel dosya 7.) Alper Oruç, Hugo-Kallenbach-Str. 45, 65931 Frankfurt am Main, Sanık ifadeleri Özel dosya 8.) Elif Fatma Oruç, Hugo-Kallenbach-Str. 45, 65931 Frankfurt am Main, Sanık ifadeleri Özel dosya 9.) Serpil Straka, Büdinger Str. 2, 63452 Hanau, Sanık ifadeleri Özel dosya 10.) Jemal Umar İsmail, Erlenweg, 29, 69126 Heidelberg, Sanık ifadeleri Özel dosya 11.) Abdurrahim Vural, Xantener Str. 8, 10707 Berlin, 12- 23 arası Kriminal Polis Başkomiseri Böhm Kriminal Polis Başkomiseri Geiss Kriminal Polis Başkomiseri Maschke Kriminal Polis Üstkomiseri Reichert Kriminal Polis Başkomiseri bayan Behre Kriminal Polis Üstkomiseri Gebhard Müfettiş bayan Jakob Kriminal Polis Üstkomiseri Yiğit Polis Üstkomiseri Akpınar Polis Komiseri Köyyar Polis Komiseri Eryılmaz Kriminal Polis Üstkomiseri Hergert
24.) Kriminal Polis Üstkomiseri Hase. Hessen Eyalet emniyet genel müdürlüğü üzerinden davet ve tebliğ edilebilir.
25.) Kriminal Polsi Üstkomiseri bayan Kunicke. Frankfurt am Main emniyet Müdürlüğünden davet ve tebliğ edilebilir. K 311
26. ve 27.) Kriminal Polis Üstkomiseri Kissel Kriminal Polis komiseri Bulla. Adı geçen ikisi de Frankfurt am Main Emniyet Müdürlüğü üzerinden davet ve tebliğ edilebilirler.
28.) Mali Müfettiş Casten Kauck; Frankfurt am Main Maliye dairesinden.
III. BİLİRKİŞİLER: 1. Dr. Bügler, Bavyera Eyalet Emniyet Genel Müdürlüğü, teknik muayene dairesi - Mailingerstrasse 15, 80636 Münih adresi üzerinden - davet ve tebliğ edilebilir.(aşağıdaki bilirkişi raporları için: 15.12.2006 tarihli bağış makbuzlarının eskilik/yenilik tesbiti ve 25.07.2007 tarihli bağış makbuzlarının eskilik/yenilik tesbiti)
2. Dr. Nölke, Hessen Eyalet Emniyet Genel Müdürlüğünün 14.11.2006 tarihli bağış makbuzlarının eskilik/yenilik tesbiti ile ilgili yazısı hususunda ve 16.01.2008 tarihli, derneğin yazışmalarının 26 sayfasındaki izlerle ilgili olarak, Hölderlin Strasse 5, 65187 Wiesbaden adresinde bulunan, Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden davet ve tebliğ edile-bilir.
3. Kriminal Polis Başkomiseri Reisinger Hölderlin Strasse 5, 65187 Wiesbaden adresinde merkezi bulunan Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminalbilim ve Teknik Enstitüsü üzerinden, 18.06.2006 tarihli el yazısı karşılaştırma raporu ile ilgili olarak, davet ve tebliğ edilebilir.
4. Dr. Hendriks Berlin Eyalet Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Teknik Muayene Dairesi üzerinden –Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin, adresin-den, 15.08.2007 tarihli ve bağış makbuzları eskilik/yenilik tesbiti ile ilgili rapor hususunda, davet ve tebliğ edilebilir. 5. İsabel Rautenberg Pris WaterhouseCoopers üzerinden, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main adresinden, Price WaterhouseCoopers (geçici) bilirkişi raporu ile ilgili davet ve tebliğ edilebilr.

IV. VESİKALAR: 1. Deniz feneri’ nin Frankfurt Postbank’taki 301 535 602 numaralı hesap numarası ile ilgili evraklar.
2. Frankfurt Commerzbank’taki 5854666 numaralı hesap numarası ile ilgili evraklar
3. Deniz Fener’ nin Mainz Bank für Sozialwirtschaft’taki 8620500 numaralı hesap numarası ile ilgili evraklar
4. Deniz Feneri’ nin Frankfurt Vakıfbank Int. teki 3344, 15003340 hesap numarası(ları) ile ilgili evraklar
5. Deniz Feneri’ nin Vakıfbank Viyana’ daki 121.111 numaralı hesap numarası ile ilgili evraklar,
6. Deniz Feneri’ nin Viyana Erste Bank’taki 28438100200 numaralı hesabı ile ilgili evraklar,
7. Deniz Feneri’nin Strassburg’taki La Poste’deki 3.549. 12J06 322.450 Z 036 hesap numaraları ile ilgili evraklar
8. Deniz Feneri ABN Amro, Enschede, 42.72.77.264 44.59.90.457 hesap numaraları ile ilgili evraklar.
9. Deniz Feneri’ nin Belçika’daki Fortis Bank’taki 1-4491595-86 numaralı hesabı ile ilgili evraklar
10. Deniz Feneri Amsterdam Demir Halk Bank’taki numaralı hesabı ile ilgili evraklar.
11. Deniz Feneri Rotterdam Demir Halk Bank’taki 5014000342318 501341103279 numaralı hesabı ile ilgili evraklar.
12. 15.12.2006 tarihli, bağış makbuzlarının eski/yeni tesbiti ile ilgili, Bavyera emniyet genel müdürlüğünün bilirkişi raporu,
13. 25.07.2007 tarihli, bağış makbuzlarının eski/yeni tesbiti ile ilgili, Bavyera emniyet genel müdürlüğünün bilirkişi raporu,
14. 14.11.2006 tarihli, bağış makbuzları eski/yeni tesbiti ile ilgili Hessen eyaleti emniyet genel müdürlüğünün yazısı
15. 18.06.2007 tarihli ve Hessen eyalet emniyet genel müdürlüğü elyazısı karşılaştırma ve tesbit raporları
16. 15.08.2007 tarihli, Berlin eyalet emniyet genel müdürlüğünün Bağış makbuzları eski/yeni tesbiti ile ilgili bilirkişi raporu,
17. 16.01.2008 tarihli, dernek yazışmaları 26 sayfasındaki izlerle ilgili olarak Hessen eyalet emniyet genel müdürlüğü bilirkişi raporu
18. (Geçici) Price WaterhouseCoopers bilirkişi raporu 19. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KÜSMÜŞ’ ün bagajında bulunan ve kaçak çalıştırma ile ilgili ücret listesi
20. Frankfurt am Main Adam Opel Str. 5’ in satın alınması ile ilgili Euro7 nin 100.000,00 Eur’ luk kredi evrakları
21. Euro 7’ nin Riga’ da bir gemi satın almasıyla ilgili 1,2 Milyon Euro kredisi evrakları
22. Vakıfbank İnternational ‘ ın European Food & Marketing GmbH’ nın kapital yükseltilmesi ile ilgili evraklar
23. Vakıfbank İnternational’ ın Swift evrakları, Weiss Handels und İnvestment GmbH şirketinin kapital yükseltilmesi ile ilgili.
V. Görülebilir Maddeler: 1. Deniz Feneri ‘‘Kastamonu 01.05. – 31.05.2003, Aytaç’’ 2. Deniz Feneri için Kanal 7’ de yapılan reklamın video kaseti 3. Deniz Feneri’ nin, www.denizfeneri.biz İnternet adresindeki bilgilerin, 2003 -2007, kaydedilmiş CD si...
4. Sanık GÜRHAN’ ın önsözüyle ‘Deniz Feneri’ reklamı için hazırlanmış ve tercüme edilmiş prospektüs
VI. EK Dosyalar : Frankfurt am Main Savcılığının 6370 Js 233085/04 işlem numaralı dosyası. Soruşturmaların Önemli Neticeleri : I.Şahıslarla ilgili:
(Şahıslarla ilgili dosya)
1. Sanık GÜRHAN: Sanık Gürhan, Vatandaşlığa girmek üzere yapmış olduğu başvurusundaki verilerine göre, 1969-1981 yılları arasında Türkiye’ de okula gitmiş ve liseyi bitirmiş. Ardından İşletme okumuş ve 1987 yılında mezun olmuş. 1990 yılına kadar Türkiye’de, İslam Birliği Milli Görüş (IGMG)’ ün yayın organı olarak bilinen ‘Milli Gazete’de siyasi gazeteci olarak çalışmış. 1990-1991 yıllarında, Milli Gazete’ nin Belçika’da, Brüksel muha- birliğini yapmış. 1991 yılında eşi olan Nurgül’ le evlenmiş ve o tarihten bu yana devamlı kaldığı Almanya’ ya gelmiş. 1994-1995 yıllarında işsiz kalmış. Daha sonra taksi şoförü olarak ‘’Taxibetrieb KURUM’’ da (Bacanak/eniştesi Recep Kurum’un yanında. ‘Schwager’ kavramı kullanılmıştır. Almancada herikisi için kullanıldığından, burada hangisinin kastedildiği belli olmamakta...) çalışmış. 20.06.1997 tarihinde kendisine verilen belge ile vatandaşlığa alınmıştır. O zaman kendisi, Türk vatandaşlığından çıktığını beyan etmişti. Ancak 10.08.1998 tarihinde tekrar Türk vatandaşlığına girmiş ve Nisan 2002’ de de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde temel eğitim yaparak askeri görevini tamamlamıştır. Sanığın eşiyle 16, 14, 10 yaşlarında olan üç çocuğu var, genelde Türkiye’de ikamet ediyorlarmış. Yakalandığı zaman sanık, Euro7 Televizyon Limited şirketinde çalışmakta olduğunu ve aynı zaman-da Türkiye’ de işletme okuduğunu beyan etmişti.Sanığın şimdiye kadar herhangi bir sabıkası olmadığı gibi, adı polisiye işlerine de karışmamıştır.
2. Sanık ERMİŞ
(Doyanın 2124 ve dev.sayfaları)
Sanık ERMİŞ, Türkiye’ nin Burdur İl’ inde dünyaya gelmiş. Ebeveynleri çiftçi. Ortaokulu bitirdikten sonra, takriben 13 yaşlarında, babası onu bir Kur’an kursuna göndermiş, ancak orada bir yıl kadar kalmış. Ardından Burdur’da İmam Hatip Lisesine de-vam etmiş ve bitirmiş; ardından Istanbul’daki Marmara Üniversi-tesine girmiş ve 1983 yılından itibaren İktisat okumaya başlamış. Üniversiteden 1990 yılında, ‘Uluslararası İktisat’ bölümünden me-zun olmuş. 1991 yılında Almanya’ ya gelmiş ve Stuttgart Üniver-sitesinde doktora yapmak istemiş. 1995/1996’ dan itibaren kayın-babasının Gıda maddeleri dükkanında çalışmış, daha sonraları da Pfullendorf’ taki Geberit firmasında, bantta vardiye işçiliği yapmış.
Gazetede çıkan bir ilan üzerine 2001 yılında Media 7 firmasında iş bulmuş ve orada diğer işlerinin yanında muhasebeci olarak ça-lışmaya başlamış. Sanık evlidir. Şimdiye dek herangi bir sabıka kaydına rastlanma-mıştır, adı polisiye işlerine karışmamıştır.
3. Sanık TAŞKAN: Sanık TAŞKAN henüz 12 yaşındayken, ebeveynleri ve üç karde-şiyle birlikte 19.01.1980 tarihinde Almanya’ ya gelmiş. Babası 1967 yılından bu yana Almanya’ da çalışıyormuş. Ana ikamet adresi, anne babasının ikamet yerleri olan ve kendisinin de 1984 yılına kadar İlk ve “Orta” okula gittiği Altenheim/ Neuried’ miş. Hauptschule’nin ardından Ticaret bilimleri ağırlıklı okula gitmiş ve Mayıs/Haziran 1989’ da da meslek lisesinden Ticaret bilimleri bö-lümünden mezun olmuş. Daha sonra devam edip bitirmediği İngi lizce ve Latin dilleri ile iktisat ilimleri tahsiline Freiburg Üniversitesinde devam etmiş. Sanık TAŞKAN, 1989’ da Breisgau’dan Frei-burg’a taşınmış, ilk önceleri öğrenci yurdunda kalmış, daha sonra da, 1993’ ten itibaren de eşiyle birlikte kirada oturmuş.
1989 Mart ayında süresiz oturma müsaadesi almış. 2002 yılında Santour Gemi işletmesinde çalışmış, ancak 2002 yılında işten çıkarılmış . Aradan kısa süre sonra ise, kendi hesabına (Gemi) seyahat ve santour GmbH için aracılık yapmaya başlamış.
2005 yılında ilk kez Atlas Media Marketing GmbH şirketi için çalış-maya başlamış. Sanığın 1 ila 14 yaşları arasında üç çocuğu var. Yakalanmadan evvel ailesiyle beraber Offenbach’taki Lachwiesen 43 adresinde, mülkünün kendisine ait olduğu bir dairede oturuyor-du. Aynı yerde bir dairesi daha var. O dairede de, ülkesi Türkiye’ ye kaçtığı ana kadar da, sanık Bedrettin Bülent Bilgin oturuyordu . Sanığın şimdiye dek herhangi bir sabıkası yoktur; adı polisiye işlerine de karışmamıştır.
II. Esasla (Dava) ile ilgili
1)Soruşturma davasının gelişmesi
a) Kara Para aklama zannı:

Soruşturma davasının başlatılmasına, çeşitli bankaların bu bağlamda yapmış oldukları bildirimleri neden olmuştu. Frankfurt am Main Commerzbank AG, 05.01.2006 tarihinde, bankanın Kaiserstr. 30, 60311 Frankfurt am Main şubesinde açılmış olan ve Adam Opel Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresindeki Deniz Feneri e.V. ye ait 400 5854666, BLZ 500 400 00 bağış he-sap numarasından, 10.10.2005 tarihi ile 05.01.2006 tarihleri ara-sında (bildirimin yapıldığı tarih) büyük miktarda keş paranın çekildiğini Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğüne (HLKA-SG 413) bildirmişti. Hesap numarası açıldığında, 16/17.12.2004 tarihinde hesap numarasının açılması için başvuru formülerini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürhan’ ın imzaladığı, hesaptan para çekme (tek başına) yetkisinin olduğu ve 03.01.2005 tarihinden itibaren de (yalnız) Gürhan’ la birlikte Firdevsi ERMİŞ’ in de imza-lama ve çekme yetkisi vardı.
1,35 Milyon Euro’ nun keş çekildiği, Commerzbank’ ın ilettiği hesap numarası dekontlarında dikkati çekiyordu, daha sonra yekün meblağın 3.353.000,00 € olduğu tesbit edilerek, banka tarafından bildirilmişti. 2005 yılında çekilen büyük bir meblağ paranın çekiliş nedeninin Commerzbank tarafından bilinmek istemesi üzerine, konu hakkında yöneltilen soruya Dernek cevap vermediğinden, hesap numarası banka tarafından, yapılan kara para aklama zannı bildiriminden sonra, kapatılmıştır. Bu kara para aklama zannı bildiriminden sonra, soruşturma davası başlatılmıştı.
Commerzbank tarafından ek olarak ibraz edilen belgelerden, keş çekilen paraların, hesap numarasından para çekme yetkisine sa-hip sanık GÜRHAN, ERMİŞ ve TAŞKAN tarafından çekildiği orta-ya çıkmıştır. Bu kara para aklama zannı bildirimine istinaden soruşturma dava-sının başlatılmasından sonra, Deniz Feneri e.V. derneğine karşı daha önceleri, Gross-Gerau Volksbank tarafından 07.02. 2000 tarihinde, 6 kez keş çekilen paranın 2,1 Milyon Euro ettiği ve bunun dikkati çektiği ve aynı zamanda 26.08.2004 tarihinde de Frankfurt Postbank tarafından da 12 kez keş olarak takriben 2 Mil- yon Euro’ nun çekilmiş olduğu ve bankaların bunun da bildiriminde bulundukları anlaşılmıştır.
Frankfurt am Main Savcılığı, 26.04.2004 tarihinde, Mehmet Gür-han hakındaki, son olarak zikredilen, Ceza Kanunu Madde 261 mealindeki kara para yıkama zannı soruşturma davasını, Ceza Muhakemeleri Usül Kanunu Madde 170 bent 2 gereğince, takipsizlik kararı ile kapatmıştı (6370 Js 233085/04).
Takipsizlik kararı yazılı gerekçelerinde, sanık Mehmet Gürhan’ ın Postbank’ta, Deniz Feneri e.V. hesap numarasının yanında Euro- pean Food & Marketing GmbH’ nın ve Media 7’ nin hesap numa-ralarının olduğu ve kendisinin “YİMPAŞ Verwaltungs GmbH’ nın da sorumlularından” olduğu yazılıdır.

b) (Anonim) Şikâyetler:

08.01.2006 tarihinde neredeyse eşzamanlı ve Berlin İslam Cemaatı başkanı ve IGMG (Milli Görüş İslam Toplumu e.V.) eski hukuk danışmanı Abdurrahim VURAL ’ ın, Almanya’nın çeşitli Maliye dairelerine Deniz Feneri e.V. ile IHH e.V. ( İnternationale Humanitäre Hilforganisation e.V.) ve IGMG e.V. yetkililerine karşı, yardım paralarını suistimal edip kötüye kullanmak ve vergi kaçakçılığı yapmakla suçladığı , şikayet yazısı gelmişti. Gelen şikayet yazısında aynen “... aslında toplanan bu yardım paraları gerektiği yere gitmemekte, aksine işin arkasında bu paraları suistimal edip kullanan çeşitli örgüt ve partiler var, örneğin YİMPAŞ Holding, Kanal7 (Deniz Feneri), yasaklı Refah partisi-Erbakan vs. Kanal 7 (Almanya’da da yayın yapmakta) Deniz Feneri tarafından finanse edilmektedir”
11.04.2006 tarihinde, Sema Tokgöz adında bir kadın Berlin’den Frankfurt am Main Maliye Dairesine gönderdiği bir faxla, Deniz Feneri e.V. yetkililerine karşı takriben aynı suçlamaları yapıp şika-yette bulunduğunu bildirmişti. Daha sonra yapılan soruşturmalar neticesinde, bu faxın da tanık VURAL tarafından gönderildiği tesbit edilebildi.
20.02.2007 tarihinde Frankfurt am Main Savcılığına, kimin gönder-diği yazılı olmayan bir şikayet dilekçesi gönderilmişti. Dilekçeyi yazanın, sanıkları ve çevresini ve Firmaları çok iyi tanıdığı ve iç işlerini gayet iyi bilen birisi olduğu dikkati çekmişti. Suçlamaları inan-dırıcı bir şekilde tekrarlayarak sanık Mehmet GÜRHAN’ ın bütün bu işlerin rejisörlüğünü yaptığını bildirmişti. Yeni ve ceza yasasınca suç teşkil eden fiillerin yanında, somut bildiriler de (kaçak adam çalıştırma, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, zilyete geçirme, muhasebenin manipule edildiği, gibi) yapılmış ve TÜRK SİYASİ HAYATINDAN BAZI HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPILDIĞI ANLATILMIŞTI. Yazıda, “ ....Derneğin her yıl elde ettiği 10 – 15 Milyon € yardım paralarından gerçekten de yardım ediliyor. Ancak paranın büyük kısmı Mehmet Gürhan ve adamları tarafından nakid çekilerek Türkiye’ye götürülmekte ve kendilerine mal edilmektedir. BAZEN ZEKERİYA KARAMAN, MUSTAFA ÇELİK VE İSMAİL KARAHAN DA PARA GÖTÜRÜYORLAR...”
Yazıyı gönderenin hukuk bilgisi olsa gerek, zira yazısında hukuki terimler kullanmıştır. “resmi yardım, muhakeme etmek....maksada ulaşamamak. AKP nin hükümette olmasından bunların hükümete ve polis teşkilatına yakınlıkları vardır” vs. Daha sonraki soruşturmalardan, bu şikayetin de tanık VURAL’dan geldiği ve kendisinin daha önceleri IGMG e.V. de hukuk danışmanı olarak görev yapmış olduğu anlaşılmıştı. 15.03.2007 tarihinde Frankfurt am Main Emniyet Müdürlüğüne, Internet yoluyla ve göndericisi beli olmayan bir şikayet yapılmış ve 1978 doğumlu Elitok ÖZGÜR adındaki bir şahsın, Adam-Opel-Str. 5 adresindeki Euro7 GmbH Firmasında kaçak olarak çalıştığı bildirilmişti. Bu isimle birisinin kaçak olarak çalıştırıldığı, 20.02.2007 tarihinde yapılan ve gene göndericisi belli olmayan (anonim) şikayette de bildirilmişti. Yapılan Interpol araştırmaları neticesinde anonim şikayetleri yapanın kimliği ve Özgür adındaki şahsın kim olduğu belirlenemedi.
Sanık GÜRHAN’ın Alman vatandaşlığına girmek için yapmış olduğu başvurusu dolayısıyla, konu ile ilgili açılan dosyanın incelenmesinde, o zamanlar GÜRHAN’IN KIZ ARKADAŞI olarak kendini tanıtan bir kadının , Hükümet Temsilciliğine (Regierungspräsidium) göndermiş olduğu bir yazıda, Gürhan’ın evli olmasına rağmen kendisiyle ilişkisinin olduğunu belirterek , onun (Gürhan’ ın) hakkında suç teşkil eden suçlamalarda bulunmuştu:
+Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşı olduktan sonra, tekrar Türk vatandaşlığına girmiş, bunu baştan böyle planlamış.
+Nisan 2002 yılında kendi isteyi ile Türkiye’ de (Burdur’da) bir aylık askerlik yapmış.
+BU ZAMAN ZARFINDA TÜRK MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI İÇİN =ÇALIŞACAĞINI KABUL ETMİŞ
+Kendi işleri için, “ajanlığını suistimal ederek, çevresinden olan tanıdıklarını ve iş arkadaşlarını Türk polisine ve İnterpole şikayet ederek suçlamış ve ele vermiş” ..
+Alman polisi onun (Gürhan’ın) ‘’işine yarayan, icracısı olan aptallarmış’’.
+Kendisi de karısı gibi ‘’fanatik bir islamcı olup, Alman ve hıristiyan olan herşeyin düşmanıymış, bunu da alenen savunuyormuş’’.
+Milli Görüş’ ün üyesiymiş.
+Euro 7 GmbH’ nın (daha önceleri Kanal 7 Int.) genel müdürü imiş ve maliyeye vergisini vermeden illegal işler çeviriyormuş; Deniz Feneri e.V. nin de başkanı olarak ‘’Türkiye’ye para aktarıyor’’ ve ‘’cebine indiriyor’’ muş.
Daktilo ile yazılmış olan, tarihi konmamış, ancak 08.10.2002 tarihinde ulaşan mektup, şöyle bitiriliyor : “ .... sizden ricam, bu kriminel adama karşı bir şey yapınız....”

C.) Daha başka soruşturmalar:
Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main’ adresindeki dernek merkezinin yanında , soruşturmaların yoğunlaştırılması neticesinde ve Ticaret sicilinden alınan bilgilere ve obje sahipleri tesbiti önlem işleri sonunda, daha evvel Derneğin başkanlığını yapmış Mehmet GÜRHAN ’a, derneğin muhasebecisi olan Firdevsi ERMİŞ ’e ve Aralık 2006 tarihinden itibaren de derneğin yeni başkanı olan Mehmet TAŞKAN’a ve diğerlerine ait olan daha başka şirketlerin olduğu tesbit edilebildi.
Ticaret sicili vergi dosyalarının incelenmesinde (Handelsregister-auskunft und Objektaufklärungsmaßnahmen), şirketlerin sermayelerinin gösterilmiş olmasının yanında, şirketlerin ticaret yapmış ve kâr sağlamış oldukları söylenemez. Şirketlerin müdürlerinin ve dernek yöneticilerinin devamlı değiştikleri dikkati çekmiştir. Ayrıca ortaklık hisselerinin de birinden diğerine aktarıldığı ve bunların genelde ödeme belgelerinin bulunmadığı, sermaye artırımının yapılmış olduğu tesbit edilebilmiştir.Derneğin merkezinin bulunduğu binanın mülkiyeti, sanık Mehmet Gürhan’ ın genel Müdürlüğünü yaptığı Weiss Handel- und Invest-ment GmbH şirketinindi. Sağlam bir güvenlik altına alınan binada yabancı, ya da sanıkların tanıdıklarından olmayan herhangi bir şir-ket yoktu.

No comments: