Wednesday, February 18, 2009

Deniz Feneri e.V. Iddianamesi -2-

D) Maliyeye yapılan açıklamalar :
Frankfurt am Main Maliye Dairelerinden 25.09.2006 alınan bilgiye göre,derneğin mali işleri için Frankfurt/Main II numaralı maliye dairesi yetkili olup, derneğin maliye işleri 61381 Friedrichsdorf’ taki Schnetgöke mali müşavirlik bürosu tarafından yapılıyordu. ‘’ 2001 – 2003 yılları için vergi denkleştirme evrakları, defalarca hatırlatılmasına rağmen, ancak maliye tarafından cebri tahsilatın yapılacağı tehdidinden sonra evraklar iletilmiştir’’. Maliye Dairesi vergi takibat bürosundan bay Kauck’ ın ifadelerine göre, o zamanlar derneğin ısrarı üzerine, 35 klasörden oluşan 2003 yılının yarısı için olan ve derneğin paralarının kullanımını belgeleyen evrakların sunulması hususunda anlaşmaya varılmıştı.
Maliyede 27.09.2006 tarihinde evrakların ilk incelenmesinde, Tür-kiye’ de ve Bulgaristan’ da yardıma muhtaç kişilere elden, keş-nakit verilmiş birsürü para makbuzları görülmüştü. Bu makbuzlara, tarihi olmayan, Deniz Feneri e.V. ın ‘’Alındı’’ belgeleri iliştirilmişti. Bunlarda kısmen meblağlar 1000,-- € ya kadar varıyordu ki, bu MEBLAĞLAR HEM TÜRKİYE VE HEM DE BULGARİSTAN İÇİN BAYAĞI YÜKSEK görünüyordu. BU BELGELERİN AYNI ŞAHIS TARAFINDAN EL YAZISI İLE DOLDURULDUKLARI (MEBLAĞ) BAYAĞI BELLİYDİ. Belgelerin kullanılmamış olduğu açıktı. İlk defa 27.09.2006 tarihinde görülmüşlerdi.
Üzerinde ‘Kastamonu 011.05.-31.05.2003, Aytaç’’ yazılı bir klasör dikkati çekmişti. Bu klasörde, ön tarafta iliştirilmiş yekün meblağlar tablosunda elle yazılmış muhasebe kayıtları ‘’2003/05’’ için olmasına rağmen, belgelerin tümü 2004 yılına aitti. Gerçi yukarıda da belirtildiği gibi, yardım paralarının alındığına dair belgelerin hepsi tarihsizdir, ancak arkadaki Türk makamlarının resmi belgelerinin yekünü 2004 yılındandır. Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğünden bayan Dr. Nilke, 18.10.2006 tarihinde belgeleri incelediğin-de, yardım paralarını alan kişilerin, arkadaki türk makamlarının resmi ‘’Alındı’’ belgeleri üzerindeki imzalarından, tarih atılmamış yardım parası alındığını kanıtlayan belgelerin 2004 yılına ait olduklarını tesbit etmiştir.
05.10.2006 tarihinde çeşitli klasörlerden dört adet Yardım Belgesine, kriminal teknik laboratuvarında eski/yeni tesbiti için incelenmeleri üzere el konulmuştu. Bayan Dr. Nölke bunları, inceletmek üzere Bavyera Eyaleti Emni-yet genel Müdürlüğüne yollamıştı. Bavyera Emniet Genel Müdürlüğü Kriminal Teknik Dairesi laboratuvardında incelenen, Deniz Feneri e.V. ın Frankfurt am Main Maliye Dairesine ibraz etmiş olduğu Yardım parası beş ‘‘Alındı’ belgesinden birinin, Haziran 2006 dan daha önce düzenlenmemiş olduğu tesbit edilmiştir. Bu belge, ‘’Kastamonu 01.05.-31.05.2003 Aytaç’’ klasöründe idi ve Dernek bunu, maliyeye, derneğin 2003 yılı giderleri için bir delil olarak ibraz etmişti.
18.10.2006 tarihinde bilirkişi bayan Dr. Nölke, Frankfurt am Main Maliye Dairesi III’ ün bürosunda, bu klasörün bütün ‘’yardım parası alındı’’ belgelerini inceleyip eski/yeni tesbit izleri (Durchdruckspuren) bulmuş ve bunlara istinaden bu evrakların 2004 yılından evvel dü-zenlenmemiş olduklarına kanaat getirmiştir. Daha sonraları bayan Dr. Nölke tarafından, düzenlendikleri tarihi tesbit edebilmek için eski/yeni tesbiti işlemleri kriminal teknik la-boratuvarında yapılan 32 adet belgenin, düzenlendikleri tarih tesbiti, zamanın geçmesi yüzünden, başarılı olamamıştır.
Maliye Dairesi 23.11.2006 tarihinde yazılı olarak, bu ‘’yardım parası alındı’’ belgelerinin üzerlerinde neden tarih atılmamış olmasını sormuştu. Cevaben Derneğin mali müşaviri bayan Mine Schnet-göke uzunca bir yazı göndermiş ve bu yazısında, Derneğin oluşmasını, TÜRKİYE’DEKİ DENİZ FENERİ İLE İŞBİRLİĞİNİ ve gelen yardım paralarının Türkiye’ de nasıl ve hangi şartlar altında, para veya eşya yardımı olarak, dağıtıldığını anlatmıştı.
İşin ilginç tarafı da şu ki, bayan Mine Schnetgöke kendiliğinden, kendisine sorulmadan, açılmış olan soruşturma davasından haberi olmadan, Maliye’ nin kendisine bu hususta somut olarak hiç bir soru sormamasına rağmen, DENİZ FENERİ E.V. NIN HESAPLARINDAN PARALARIN TÜRKİYE’ YE TRANSFER EDİLDİĞİNİ ANLATMIŞTIR. Yazısında, Deniz Feneri’ nin paraları ‘’Türk Deniz Feneri’nin hesabına havale edemediğini’’ ve paranın ‘Türk Deniz Fener’ inin hesabına geçirilemediği’’nden ve sonraları da ‘’iptal’’ edildiğinden de bahsetmiştir. Delil olarak da yazısına, Postbank’ a 18.09.2001 tarihinde verilen 100.000,00 €’ luk havale talimatı ve banka dekontları eklemişti. ONUN İÇİN DAHA SONRALARI PARALAR, MEHMET GÜRHAN, FİRDEVSİ ERMİŞ VE DAHA ÇOK HAKKI SADAL (GÜRHAN’ IN AMCASI/DAYISI= ONKEL) TARAFINDAN TÜRKİYE’YE GÖTÜRÜLÜYOR VE ORADA GEÇERLİ GÜNLÜK KUR ÜZERİNDEN BOZDURULUYORMUŞ . Ancak Türkiye’ye keş olarak götürülen paraların miktarı ile ilgili bayan Schnetgöke, herhangi bir veride bulunmamıştı. Yardım paraları, “Türkiye’de banka şubelerinin bulunmadığı küçük köylerde, insanlara dağıtılmakta, onlardan yardım parasını aldıklarına dair imza alınmakta, bölgelere göre dosyalar hazırlanmakta olduğundan, dosyalar Istanbul’da toplanmakta, ve toplu olarak Almanya’ya gönderilmekteymiş.”
2. İşin, dini ve siyasi yönden arka tarafı ve daha önceleri açılmış olan soruşturma davalarıyla ilgisi:
a) İslamda Yardım Yardım etmenin – sadaka vermenin islamiyette yeri büyüktür. ‘‘Her İnananın kudretine göre sadaka vermesi gerekmiş’’ Peygamber, ‘’Geniş imkana sahip olan, bu geniş imkanından harcasın. Rızkı kendisine ölçü ile verilmiş olan da, Allah’ ın kendisine verdiğinden infak etsin. Allah hiçbir benliği, kendisine verdiği şey dışın-da yükümlü tutmaz. Allah, bir güçlükten sonra, bir kolaylık yarata-caktır’’.(65:7)İslamda, insanların zilyetinde olan herşeyin kendilerinin değil, onun, Allah tarafından kendilerine geçici bir süre için verilmiş bir emanet olduğu felsefesi yaygınmış. İnsanlara Tanrı, herşeyi verir ve denermiş. İnsanların elinde bulunan mal mülk ve para, kendileri ve ailelerinin ihtiyacı içinmiş, artan parayı ne yaptıkları, öbür dün-yada kendilerinden sorulacakmış. Ve sadece Allah’ ın isteği doğ-rultusunda harcayanlar, memnun edici bir cevap bulabilecekler-miş. Bazı Müslümanlar, zekatlarını ve sadakat- el Fatr (Ramazan ayı sonunda verilen sadaka) yardımlarını istedikleri gibi verir ve geri kalan mal, mülk ve paralarını kendilerine bırakırlar. Kur’ an- ı Ke-rim’de de devamlı yardıma muhtaç olanlara yardım edilmesi ge-rektiği belirtilmekte, samimice yardımda bulunanlara da, yardım-larının boşa gitmeyeceği, Tanrının onlara daha fazla vereceği ha-tırlatılmaktaymış. Allah, sadece sadaka verilmesini değil, verilenin Temiz’den ve Se-vilen’den verilmesini istemekteymiş. Allah Kur’anda, ‘’...Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe zafer ve mutluluğa asla ulaşamazsınız. İnfak ettiğiniz herşeyi, Allah çok iyi bilmektedir’’ .(3.92) diye buyuruyormuş.
b) İslamda Kurban Yardım etmek kadar, İslamda Kurbanın da önemi vardır . Allah, Hazreti İbrahim’ i denemek ister ve ondan, en çok sevdi-ğinden vazgeçmesini ister. Allah’ a yaklaşmak ve rızasına ermek için Hzreti İbrahim en sevdiği oğlunu kurban etmek isterken, Al-lah, bu manevi adanışı kabulü sebebiyle, kendisine bir hayvan gönderir ve Hz. İbrahim bu hayvanı kurban eder. İşte bundan dolayı, Allah’a yaklaşmak, adanmışlık derecesini göstermek için kurban bayramında, kurbanlık kesmek vacib olmuş. Kurban kes-meler, İmamla Bayram namazının kılınmasından sonra başlayan ilk günmüş. Kurban kesmek, bayram süresince, bayramın en son günü güneş batışına kadar, günün her saatinde, gece veya gün-düz, mümkünmüş. Kurban edilecek hayvanın otlak olması gerek-tiği gibi, bır sığır veya bir deveyi yedi kişi müştereken kurban ede-bilirlermiş. Herhangi birisi, kendi adına bir başkasını da kurban kesmesi veya kestirmesi için de görevlendirebilir; nitekim Hz. Pey-gamber de eşleri adına sığırlar kestirmiş. Ancak kurbanlık hayvanı bizzat kesmek daha iyiymiş, bu da herhangi bir nedenden dolayı yapılamıyorsa, başkası tarafından kesilirken, kesilme esnasında hazır bulunmak da, bizzat kesmemekten veya hazır bulunmamak-tan daha iyiymiş.
C) Siyasi yönü
(Dosyanın 1432, 1723,2034. sayfaları)
EURO 7 nin kuruluşunun nedeni, sanık ERMİŞ’ in görüşüne göre, ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERE MİLLİ GÖRÜŞ’ ÜN VE DAHA SONRALARI AKP NİN SİYASETİNİ AŞILAMAKMIŞ. Şirketler de, para kazanmak için kurulmuşlar. Frankfurt am Main’da kurulan ŞİRKETLERİN AMACI, ELDE EDİLEN PARALARI YIKAMAYA ve daha sonraları da islamın yaygınlaştırılmasına yönelikmiş. Bundan herhangi birisinin kendine maddi avantaj sağlayıp sağlamadığını bilmiyormuş, ancak tahmin ediyormuş. ŞİRKET SAHİPLERİ, TÜRKİYE’DEKİ İKTİDARLA İÇİÇEYMİŞLER, MİLLİ GÖRÜŞ VE AKP’ NİN SİYASETİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYMIŞLAR. SORUŞTURMA DAVASI SÜRESİNCE, SORUŞTURMALARA DEFALARCA SİYASİ ETKİ YAPILMAYA, BİLHASSA TÜRK HÜKÜMETİ TARAFINDAN DEVAM ETMEKTE OLAN TUTUKLULUĞA MANİ OLUNMAYA ÇALIŞILMIŞTIR .
d) Daha önceleri açılan soruşturma davalarıyla ilgi (YIMPAŞ, Islam Holding). (dosyanın 291 v.d., 584 v.d. sayfaları)
Soruşturmaların başında da tesbit edilebildiği üzere sanık Mehmet GÜRHAN, GEÇMİŞTE, MEDİA 7 Fernseh GmbH (Euro 7 Fernseh- und Marketing GmbH’ nın nin selefi) nın ve YİMPAŞ Tel- International Telecommunication GmbH’ nın, ki herikise de YİMPAŞ gurubunun idi, GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAPMIŞTI. İşbu iddianamenin soruşturmaları sürerken, 2004 yılında Mannheim Savcılığı tarafından ‘’YİMPAŞ’’ ın sorumlularına karşı yürütülen, 611 Js 14110/04 hazırlık işlem numaralı soruşturma davasıyla bir ilginin olduğu görülmüştür. Zikredilen bu soruşturma davası da, dolandırıcılık ve emniyeti kötüye kullanma (Untreue) suçları zannından dolayı açılmıştı. 1982 yılında Türkiye’de kurulan YİMPAŞ Holding A.Ş., dünyanın her tarafında şube şirketler kurmuş ve binlerce yatırımcıdan para-lar toplayarak, zimmetine geçirmiş, TÜRKİYE’DE AKP GİBİ PARTİ VE İSLAMİ ÖRGÜTLERİN FİNANSMANINDA KULLANMIŞTI. YATIRIM PARALARI, ALMAN- YA’DA, BURADA YAŞAYAN TÜRKLERDEN TOPLANMIŞTI.
Tanık VURAL 08.01.2006 tarihli şikayet yazısında, ‘‘... bazı örgüt ve partilerin, örneğin YİMPAŞ gibi, bu paraları suistimal ettikleri.... Kanal 7 nin ve Türkiye’deki YİMPAŞ’ ın bağış paralarıyla finanse edildiklerini...’’ bildiriyordu. 17.12.2006 tarihli, Frankfurt am Main Maliye dairesine anonim gelen şikayet yazısında da, defalarca Deniz Feneri e.V.’ a dikkat çekilerek, yöneticileriyle YİMPAŞ arasındaki bağlara değinilmiştir. Örneğin aynı yazıda, ‘’Denetim Kurulu üyesi Şükrü KURUM, Mehmet Gürhan’ nın kayınbabası. Şükrü KURUM,YİMPAŞ’ta müdürdü ve Mannheim savcılığındaki Yimpaş dosyasında (1347 – 1358 sayfaları) suçlu idi.
Adı geçen ve o zamanlar göndericisi henüz belli olmayan şikayet yazısında ayrıca, “DENİZ FENERİ, İSLAMİ ŞİRKET OLAN YİMPAŞ HOLDİNG VE KOMBASSAN GİBİ ŞİRKETLERİN, DAHA MODERN DOLANDICILIK YAPAN ŞEKLİDİR, ÇÜNKÜ PRALARI BUNLAR DA GERİ VERMİYORLAR” denilmekte. 60388 Frankfurt am Main’daki Flinschstrasse 45 adresindeki Me-dia 7 Fernseh GmbH şirketi, Yimpaş Holding’ in idi (% 99 hisseyle, geri kalan hisse ise Karahan/Gürhan) ve hakkında ayrıca soruştur-ma yapılan İsmail Karahan, daha sonraları da Mehmet Gürhan ta-rafından Genel müdürü olarak yönetiliyordu.
Hakında ayrıca soruşturma yapılan İsmail Karahan, iflas eden Media 7 Fernseh GmbH’ nın varlığını da almış olan halefi Euro7 Fern-seh- & Marketing GmbH şirketinin ortağı idi. Şu anda Adam Opel_Strasse 5 adresinde merkezi bulunan bu yeni şirketin genel müdürlüğünü, sanık Mehmet Gürhan yapmakta. Media 7 Fernseh GmbH şirketinin iflas davasında, kıymeti üzerine pek te durulmamış olan 10 Milyon DM’ lık bir sermaye dikkati çekmekte. YİMPAŞ TEL-International Telecommunication GmbH, 25 bin Euro ana sermaye ile kurulmuştu. Mehmet Gürhan ilk sorumlu genel müdürü idi. YİMPAŞ davasından sorumlu ve suçlu olarak görü-nen Faik GÜRLER, 2001 yılında onun yerini almış ve aynı zamanda YİMPAŞ’ ın sermayesi 500.000,00 €’ya arttırılmıştı. Bu sermaye değerinin mevcudiyetinden şüphe edliyordu.
1999 yılında kurulan, sorumlu genel müdürlüğünü sanık Mehmet Gürhan’ ın yaptığı, merkezi 60388 Frankfurt am Main, Flinsch-strasse 45 adresinde olan Atlas Media Vermarktungsgesellschaft mbH şirketi, YİMPAŞ Holding gurubunun bir payı olan Yimpaş TEL İnternational Telecommunacation GmbH’ ya ortak olmuştu. Atlas Media Vermarktungsgesellschaft mbH şirketi 2003 yılında resmi makamlarca re’sen kapatılmıştı. Ancak 2003 yılında kurulmuş olan, bu davada ismi geçen ve sorumlu genel Müdürlüğünü gene sanık Mehmet Gürhan’ ın yapmış olduğu Atlas Media Marketing GmbH şirketiyle olan isim benzerliği, dikkate şayandır.
YİMPAŞ Verwaltungs GmbH’ nın merkezi, tevkif müzekkeresiyle aranmakta olan Faik GÜRLER’ in yazıhanesi, Deniz Feneri e.V. ve Kanal 7 Int. gibi televizyon’ un yeri de, aynı binada, 60388 Frank-furt am Main, Flinschstrasse 45 adresinde idi.
YİMPAŞ davasında, merkezi kısmen Türkiye’ de kısmen Offen-bach am Main kentinde olan, gıda maddeleriyle ticaret yapan çeşitli AYTAÇ şirketleri ortaya çıkmıştı. Türkiye’deki Aytaş Dış. Tic. Yat. San. A.Ş.’ ne, Deniz Feneri e.V. tarafından, satın alınmış olan gıda maddeleri için para ödemelerinde bulunulmuş ve bunlar yardıma muhtaç kişilere eşya ve yiyecek yardımı olarak verilmiştir diye hesaplara geçirilmiştir (konu ile ilgili olarak aşağıda harcamalar ‘Mittelver-wendung’ bölümüne bak). 63063 Offenbach, Waldstrasse 44-46 adresinde bulunan AYTAÇ Handels GmbH şirketinin sorumlu genel müdürleri, YİMPAŞ dava-sının suçlusu Faik GÜRLER, kardeşi Hüseyin GÜRLER ve A. Çiğ-dem’ di. Bu şirketin de ana sermayesi son olarak dikkate şayan olan 15 Milyon DM idi ve YİMPAŞ-Holding’ in iki şirketi tarafından ayakta tutuluyordu.
3. Yapılan Aramalar: 25.04.2007 tarihinde birsürü arama kararı icra edilmiş ve şu yerler aranmıştı :
a) Adam-Opel-Strasse 5 60386 Frankfurt am Main, Deniz Feneri e.V. merkezi, türk Televizyon ve Radyo yayını yapan Knal 7 Int/ TVT, sanık GÜRHAN, TAŞKAN ve ERMİŞ’ in işyeri olan yazıhaneleri ve bu kişilerin idare ettiği,
+ Atlas Media Marketing GmbH ;+ Atlas Pazarlama; +Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH; +European Consultıng & marketing GmbH (Yeni Şafak Europa GmbH); +Kanal 7 Int. /TVT; +Taxi-Quik GmbH; +Weiss Handels- und Investment GmbH; +Rapidway GmbH şirket yerleri aranmıştı.
DİKKATİ ÇEKEN ŞEY, DENİZ FENERİ E.V. ‘ I, İÇİNDE ORADA ÇALIŞAN BİLGİN VE KARACA’ NIN BÖLÜŞTÜĞÜ 3. KATTA (ODA NR. 11) OLAN KÜÇÜK BİR BÜRO-SU İDİ. Buna karşılık Yayın büroların ve diğer firmaların büroları ve bilhassa Gürhan, Taşkan ve Ermiş’ in büroları kıyaslandığı zaman, bunların daha büyük ve reprezantatif oldukları görülmüştü. Hiyararşiyi belirleyen unsurlardan birisi de sanık Mehmet Gürhan’ ın bürosunun oldukça büyük ve ona göre de möble edilmiş olmasıydı. Ardından Mehmet Taşkan ve Firdevsi Ermiş’ in büroları gelmekteydi, kısmen sekreter odalarıyla ve sadece kendilerinin anahtarlarının olduğu büyük çelik kasaları vardı. Bu çelik kasalarda keş para ve sanık Mehmet Gürhan’ ın bürosunda bulunan çelik kasada da, Derneğin yapılan yan muhasebesi (Nebenbuchhaltung) ile ilgili kısmen evraklar bulunmuştu.
b) Ayrıca, VakıfBank Internatinal Viyana AG’ nin 60329 Frankfurt am Main, Münchener Str. 48 adresindeki şubesinin yerinin aranması ile ilgili mevcut arama emri de icra edilmiş, yazışmalarla ilgili evraklar ve elektronik dataylara elkonulmuştu. Bu arada, VakıfBank’ ın Hesap numarası işlemlerinde, Deniz Feneri ile sanıklar tarafından idare edilen diğer şirketler, Deniz Feneri e.V. adı altında ‘’toplu bir hesap numarası’’ yürütülmüş olduğu dikkati çek-miştir.
C) Bundan başka, Taunustr. 75, 61381 Friedrichsdorf adresinde görev yapmakta olan Schnetgöke & Schnetgöke Ekonomi Bilirkişi ve Mali Müşavirlik bürosu da aranmıştı. Arama esnasında hazır bulunan savcı bay Links, Mine Schnet-göke’ ye, Ceza Muhakemeleri Usül Kanunu Madde 52, 53 ve 55 mealinde yasal hak ve mükellefiyetleri açıklamıştı. Akabinde ifade vermeye hazır olduğunu aynı savcı bay Links’e söylemiş ve kendisinin Deniz Feneri için sadece 2001 den 2003 e kadar ku-rumlar vergisi beyanında bulunduğunu ve Maliya Dairesiyle olan yazışmaları yaptığını, 2004 – 2006 yılları için henüz vergi denk- leştirme beyanlarının yapılmadığını, kendisinin daha önceleri Der-neğin çalışanlarının maaş muhasebesini de yaptığını, açıklamıştı.
Muhasebeyi Derneğin kendisinin yaptığını, orada muhasebe işlerini sanık Ermiş’ in üstlendiğini, evrakların da Derneğin yeri olan Adam-Opel-Strasse’de olduğunu, vergi denkleştirme evraklarının tamamlanabilmesi için kendisinin, dernekten sadece gelir gider çeşitleri (Mali gelir gider tablosu = Summen- und Salden Listen) ile yıllık kâr zarar oranı (= Überschussrechnung) aldığını, kendisinde sadece dernekten aldığı Listelerden ve vergi denkleştirmesinin kopyasın-dan başka bir şey bulunmadığını, belgelerin kendisinde bulunma-dığını açıklamıştı. Kendisinde bulunan dosyada, Maliye Dairesiyle olan yazışmalar varmış. Arada bir derneğin, örneğin Kamu menfaati hususunda, danışmanlığını yapıyormuş. Maliye dairesine sunulmuş olan Alındı belgeleriyle ilgili olarak da, Maliye Dairesinin, maddi yardımlar yapılan kişilerden alınmış olan belgelerin aslını görmek istediğini, onun kendisinin bunları gözden geçirmek için, muhafaza edildikleri yer olan Adam-Opel-Str.’ ye git-tiği, orada birkaç klasör içine muhafaza edilmiş belgelerin bazılarını incelediği, belgeleri Maliye Dairesine bizzat Ermiş’ in götürdüğü, onunla Maliye Dairesinde buluştuğu ve Maliye dairesi IV’ ün bir çalışanına verdiklerini de belirtmiş. Ayrıca sanık GÜRHAN, ERMİŞ, TAŞKAN ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan Izzet KURUM’un evleri de aranmıştı.
d) 28.01. ve 01.02.2008 tarihleri arasında, istinabe yoluyla başvurulan önlemler çerçevesinde aramalar, Avusturya Emniyet Genel Müdürlüğünde Kriminal Polis müdürü bayan Jacob, kri-minal polis üstkomiseri Gebhard ve kriminal polis başkomiseri Böhm’ ün huzurunda da sorgulamalar yapılmıştı. Bu istinabeye başvurmanın nedeni, Weiss Handels- und Investment GmbH’ ın Taşınmaz satın almış olması ve Viyana’daki türk derneği tarafından, Deniz Feneri e.V.’ nın yardım paralarının kullanılmasını orta- ya çıkarabilmek idi. WON DER Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci Aktiviteleri Yardımlaşma Derneği , Kreitnergasse 4-6, 1160 Viyana, Yapılan araştırmalardan, Viyana’daki Kreitnergasse 4-6 adresi, daha önceleri bir Kravat üretim şirketinin yeri olduğu, bunun 13.09. 2005 tarihinde Noterlikte yapılan mukaveleyle 1,3 Milyon € karşı-lığında Weiss Handels- und Investment GmbH tarafından satın alınmış olduğu anlaşılmıştır. Adı geçen bu bina şu anda, WON DER tarafından dernek lokali, eğitim yeri ve mescit olarak kullanılmaktadır. Weiss Handels- und Investment GmbH adına mukaveleyi sanık Mehmet Gürhan imzalamıştı. Bina daha sonra, 24.04.2006 tarihinde yapılan kira mukavelesiyle gene Kreitnergasse 4-6 adresinde bulunan OTEC Handelsgesellschaft. mbH’ ya ayda 8.250 € karşılığında kiraya verilmiştir. Kira mukavelesi Weiss Handels- und Investment GmbH adına gene sanık Mehmet GÜRHAN tarafından, OTEC Handelsgesell-schaft mbH şirketi adına da, şirketin sorumlu genel müdürü olan ve Viyana’daki WONDER Derneğinin aynı zamanda yöneticisi olan Yusuf KARA, imzalamıştır. Avusturya’ya yapılan istinabe başvurusu özel dosyası, değerlendirme bayan Jacob, 06.02.2008 Deniz Feneri e.V.’ ın muhasebesinin yapılan değerlendirilmesinden, Deniz fener’ nin Wonder’ e aktardığı para şu şekildedir:
Yıl Kasa Vakıfbank Ffm. Postbank Vakıfbank Viyana Toplam
2002 36.550,00 0,00 0,00 36.500,00 73.050,00
2003 124.500,00 0,00 103.060,75 96.500,00 324.060,00
2004 120.000,00 30.000,00 0,00 140.000,00 290.000,00
2005 0,00 25 .000, 00 0,00 255.000,00 280.000,00
2006 0,00 00,00 0,00 400.000,00 400.000,00
2007 0,00 176.000,00 0,00 0,00 176.670,00
281.050,00 231.670,00 103.060,75 928.000,00 1.543.780,00
Banka havale ücretsiz TOPLAM: 1.543.720,00
(Avusturya istinabe evrakları dosyası)
Deniz Feneri’ nin Muhasebesine geçirilmiş, keş ödenmiş, belgeli olarak şunlar tesbit edilmiştir: (Değerlendirme bayan Jacob, 23.01.2008)
Nr. Tarih Ne olarak geçtiği Çıkan meblağ Düşünceler
1) 15.10.02 Öğrenci yardımı 36.650,00 Wonder, F. Ermiş’ten Hasan Kocabıyık ve Abdullah Furtan’a Yekün 36.650,00
2) 02.01.03 Öğrenci yardımı 36.500,00 Wonder. Makbuz yok
3) 28.03.03 Öğrenci yardımı 36.500,00 Wonder. Makbuz yok
4) 23.04.03 Öğrenci yardımı 36.500ü00 Wonder. F. Ermiş’ten Zekeriya Soysal ve Kenan Karslı’ta teslim
5) 06.06.03 Öğrenci yardımı 15.000,00 Wonder. F. Ermiş’ten Zekeriya Soysal’a teslim Yekün 124.500,000
6) 25.11.04 Öğrenci yardımı 20.000,00 Firdevsi Ermiş’ten Sabahattin Yazıcı’ya teslim
7) 24.09.04 Öğrenci yardımı 100.000,00 Firdevsi Ermiş’ten Yusuf Kara’ya teslim Yekün 120.000,00
Toplam yekün 281.050,00 €

Zikredilen meblağlar, WONDER adındaki derneğin sorumluları tarafından, Frankfurt am Main kentinde teslim alınmıştır. Bir defasında da Dernek başkanı Yusuf KARA teslim almıştır (Nr. 7). (Avusturya istinabe evrakları özel dosyası) Ayrıca 03.11.2004 tarihli teslim tesellüm protoklu da bulunmuştur. Bu protokole göre, Deniz Feneri muhasebesinde görünmeyen, WONDER’ in görevlendirdiği Hüseyin Hayri NUROĞLU adındaki şahsa 40.000,00 € teslim verilmiştir.
İstinabe evrakları özel dosyası Keş para alanlardan Abdullah FURTUNA (yukarıda Nr. 1)’ nın ifadesi alınabilmiştir. Adı geçen ifadelerinde, Yusuf KARA’ nın talebi ve isteği üzerine bu meblağı Frankfurt am Main’ da Firdevsi ER-MİŞ’ten almış almış olduğunu ve aldığına dair makbuz imzaladı-ğını onaylamıştır. Bu parayı Viyana’daki evine bulundurduğunu, kısmen öğrencilere dağıttığını, bir kısmıyle de, Yusuf KARA’ nın olurunu aldıktan sonra, (Bina) onarımı için malzeme aldığını açık-lamıştır. Ancak paranın 2002 yılında alınmış olması, Kreitnergasse 4-6 adresindeki binanın onarımı için kullanılmış olamaz, çünkü Kreitnergasse’deki bina 2005 yılında satın alınmıştı. Binanın satın alınmasında kullanılmasının yanında, Deniz Feneri e.V. derneğinin yardım paraları, bina onarımı için kullanılamaz, tü-züğüne aykırıdır.
İstinabe yoluyla ifadelerine başvurulan şahısların alınan ifadeleri henüz değerlendirilememiştir, çünkü Avusturya’ dan resmi yolla evraklar daha gelmemişlerdir. Ancak sorgulama esnasında hazır bulunan alman polis memurlarının söylemlerine göre, Deniz Feneri e.V. derneğinde bulunup emniyet altına alınan ve Viyana’ daki WONDER’ in öğrencilerine ait oldukları belirtilen, nakit para yardı-mı aldıklarını gösteren ve isimler ihtiva eden iki liste, adı geçen dernek üyerleinden dört öğrenciye, sorgulamaları esnasında sade-ce imzalarının olduğu yer gösterilmişti. ÖĞRENCİLER, LİSTELERDEN SA-DECE BİRİSİNDE OLAN İMZALARIN KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU BELİRTMİŞLER, DİĞER LİSTEDEKİ İMZALARIN HİÇBİRİSİNİ KENDİ İMZALARI DİYE TEŞHİS ETMEMİŞLERDİ. BU GERÇEK, İMZALARIN BAŞKA BİR ŞAHIS TARAFINDAN ATILMIŞ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.4. Dernekle ilgili: Deniz Feneri e.V. derneği 27.02.1999 tarihinde Mörfelden’ de ku-rulmuştu. Derneğin yeri 24.03.2000 tarihine kadar Kurhessenstr. 13, 64546 Mörfelden adresinde idi, daha sonra Flinschstrasse 45, 60388 adresine taşınmış ve Firdevsi Ermiş’ in ifadelerine göre de, Kasım 2004 tarihinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 adresine taşınmış. Deniz Feneri e.V.’ ın yeri, son olarak, Adam-Opel – Strasse 5, 60386 adresindeki binanın 3. katında, derneğin yönetim kurulu en son başkanı Mehmet TAŞKAN’ ın da bürosunun bulunduğu yerde, idi. Derneğin 2002 yılında yurtdışında da, 7 place St. Florent, F 67200 Strassburg adresinde bir şubesi vardı. 2002 yılı sonlarında bu şube kapatılmıştı. Bu şube hakkında sağlıklı bir bilgi mevcut değildir. Derneğin tüzüğünde belirtilmiş olan amaca göre Dernek, zihnen, fiziken veya ruhen veya mali yönden başkasının yardımına muhtaç kişilere yardım edecekti. Tüzüğünde, Derneğin hiçbir şekilde kazanç elde etme amacının olmadığı, amacının sadece kamuoyu menfaatine ve vergiler yasası 51. ve 53. maddeleri mealinde oldu-ğu yazılıdır. Dernek, amacına ulaşabilmesi için yardıma muhtaç olan öğrenci-lere hertürlü yardımda bulunmakla, sağlık durumundan şikayetçi olanların tedavisinde yardımcı olmakla, tedavi masraflarını karşı-lamak üzere hastahanelerle veya polikliniklerle mukaveleler yap-makla, gereken ilaçların temininde ve bunların parasını ödenmek-le, yardıma muhtaç kişilere kamuoyunun dikkatini çekmek için ba-sın ve yayın organlarıyla irtibatta bulunmakla, fakir ve kimsesizlerin sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerinin masraflarını karşıla-makla; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunmakla, eğitim husu-sunda, yiyecek giyecek ve yakacak konularında yardıma muhtaç-lara yardımda bulunmakla, tüzüğündeki amaca ulaşılabilecekti. Derneğin faaliyeti sadece yurtiçi ile sınırlandırılmış değildir. DERNEK, MEHMET GÜRHAN, HÜSEYİN GÜRLER, MEHMET ŞEN, MUHİTTİN CANDAN, İLKNUR BAYSU, BÜLENT ÖVER, RECEP KURUM VE İSMAİL CAN TARAFINDAN KURULMUŞTUR. Derneklerin tescil edildiği Sulh Ceza Mahkemesi Tescil Dairesinde, Derneğin kuruluşunda kabul edilen tüzük, 11.03.1999 tarihinde ibraz edilmiş ve tescil dosyasına konulmuştur. Bu tüzüğün sonunda KURUCULARININ ADLARI yazılıdır, onlarla ilgili şu bilgiler mevcuttr:
Ilnur Baysu , Mannheim barosuna kayıtlı bayan avukat; ilk başlarda derneğin avukatı ve kuruluşu hakkındaki formalitelerle ilgiliydi. Mehmet Gürhan’ ın arzu ve daveti üzerine 27.02.1999’ da Derneğin, Kurhes-senstrasse 13, 64546 Mörfelden adreinde kuruluş kurultayını idare etmişti. Firdevsi Ermiş’ in 25.04.2007 tarihinde tutuklanmasından hemen sonra, önce avukatlığını yapmıştı.
İsmail Can , kimliği şimdiye dek tam olarak tesbit edilmiş değildir. Derneğin Tü-züğünde, kurucu üyelerin adları arasında İsmail Can adında biri-sinin ismi bulunmakta, el yazısıyla yazılmış, ‘’türk, Waldstrasse 44-46 Offenbach’’ ibaresi yazılı, imza da vardır.BU İSİMLE BELİRTİLEN ADRESTE NE BİRİSİNİN KAYDI (ANMELDUNG) VARDI, NE DE HALEN MEVCUT. BELİRTİLEN ADRESTE YUKARIDA DA AÇIKLANDIĞI ÜZERE, MANNHEİM SAVCI-LIĞININ DOLANDIRICILIKTAN DOLAYI HAKKINDA SORUŞTURMA DAVASI AÇMIŞ OLDUĞU YIMPAŞ GURUBUNUN ÇEŞİTLİ ŞİRKET YERLERİ VE AYTAÇ HANDELS GMBH ŞİRKETİNİN YERİ VARDI.
Muhittin Candan 10.05.1965 Söğüt/Türkiye doğumlu, Waldstrasse 201, 63071 Offenbach adresinde mukim, çeşitli ASS Taxi şirketlerinin genel müdürlüğünü yapmıştı.
Mehmet Gürhan , - bilinmekte –
Hüseyin Gürler , 07.07.1963 Yozgat/Türkiye doğumlu, 60433 Julius-Brecht-Strasse 3, adresinde mukim, Türk vatandaşıdır, YİMPAŞ DAVASINDA BAŞROLÜ OYNAYAN VE TEVKİF MÜZEKKERESİYLE ARANMAKTA OLAN FAİK GÜRLER’ İN KARDEŞİDİR (veya ağabeyi). Derneğin kuruluş tutanağına göre, o da katipti.
Recep Kurum , 12.02.1961 Ankara/Türkiye doğumlu, Johanna-Tesch-Platz 18, 60386 adresinde mukim, Türk vatandaşı, Mehmet Gürhan’ ın kayınbiraderi (Kızlık soyadı Kurum olan Nurgül Gürhan’ ın kardeşi), Şükrü Kurum’ un oğlu, İzzet Kurum’ un kardeşi (veya ağabeyi).
Bülent Över , 21.07.1958 İstanbul/Türkiye doğumlu, kanal 7’ de sunucu gazeteci, 65499 Flörsheim, Ketteler Str. 20 adresinde ( zamanında Gürhan’ ın evi idi) oturur, Türk vatandaşı,
Mehmet Şen , 15.06.1964 Karabayır/Türkiye doğumlu, Bethmannstrasse 19, Frankfurt am Main adresinde mukim, Türk vatandaşı, (Dernek tescil özel dosyasından...)
Derneğin 17.11.2006 tarihinde yaptığı olağanüstü kurultayında şu üyeler hazır bulunmuştu : Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan, Bedrettin Yılmazer, Ümit Sincanoğlu, Bayram Bal ve İzzet Kurum. (Dernek tescil özel dosyası) 07.07.1007 tarihinde yapılmış olan Kurultaydaki listede, derneğin en azından şu üyeleri vardı: Mehmet Taşkan, Bedrettin Bülent Bilgin, Ümit Sincanoğlu ve Bay-ram Bal. Bu listede oy hakkının Mehmet Gürhan ve Recep Kurum’ un olması, diğerlerinin oy hakkının bilhassa olmaması dikkat çeki-cidir. Derneğin Yönetim Kurulu- sırasıyla – şöyle olmuştur : Dosyanın 328 ve dev. sayfaları
1. Başkan : Mehmet Gürhan (27.02.1999 – 24.03.2000) 2. Başkan : Mehmet Şen (27.02.1999 – 24.03.2000) Katip : Hüseyin Gürler (27.02.1999 – 24.03.2000)
1. Başkan : Mehmet Gürhan (24.03.2000 – 07.04.2001) 2. Başkan : Mücahit Yıldız (24.03.2000 – 07.04.2001) Katip: Erol Gençalioğlu (24.03.2000 – 07.04.2001)
1. Başkan : Mehmet Gürhan (07.04.2001 – 17.11.2006) 2. Başkan : Mehmet Balıkçı (07.04.2001 – 17.11.2006) Katip: Firdevsi Ermiş (07.04.2001 - 17.11.2006)
1. Başkan : Mehmet Taşkan (17.11.2006 – aktüel) 2. Başkan : İzzet Kurum (17.11.2006 – aktüel) Katip: Firdevsi Ermiş (17.11.2006 – aktüel) (www.denizfeneri.org)
Burada, Frankfurt am Main kentindeki ve yukarıda adları geçen sanıklar tarafından idare edilen Deniz Feneri e.V.’ ın yanısıra, Türkiye’de de, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vardır ki, bunun da amacı kamuoyu menfaatine çalışmak ve yardıma muhtaçlara yardımda bulunmaktır. Kendi verilerine göre, 2006 yılında Türkiye Deniz Feneri kuruluşuna 100 Milyon US-Dolar yardım paraları gelmiş.
TÜRKİYE DENİZ FENERİ DERNEĞİ, BURADAKİ DENİZ FENERİ E.V. DERNEĞİNDE 25.04.2007 TARİHİNDE YAPILAN ARAMADAN HEMEN SONRA, BASIN VE YAYIN ORGANLARINA VERMİŞ OLDUĞU DEMEÇLERLE VE KENDİ INTERNET SAYFASINA KOYMUŞ OLDUĞU BİLGİLERLE, ALMANYA’DAKİ DENİZ FENERİ E.V. DERNEĞİ İLE İRTİBAT VE ALAKALARININ OLMADIĞINI BEYAN ETMİŞTİ. Türkiye Deniz Feneri Derneği Başkanı bay Engin Yılmaz da, burada vermiş olduğu 15.05.2007 tarihli ifadelerinde buna benzer verilerde bulunmuştu.
YILMAZ İFADELERİNDE, TÜRKİYE’DEKİ DENİZ FENERİ İLE ALMANYA’DAKİ DENİZ FENERİ DERNEĞİ ARASINDA HİÇBİR HUKUKİ BAĞIN OLMADIĞINI, BUNLARIN BİRBİRİNDEN TAMAMEN AYRI İKİ DERNEK OLDUKLARINI BELİRTMİŞTİR. Türkiye Deniz Feneri’ nin 320 şahıs çalıştırdığını, 40.000 kişinin de fahri görev yaptığını ve 450.000 yardıma muhtaç ailenin kaydının bulunduğunu, Alman Derneğine de zamanında bütün bölgelerde yardımda bulunulamayacağının söylendiğini, onlara belli bölgeleri üstlenebileceklerinin söylendiğini açıklamıştır. Kendilerinin (TR. Deniz Feneri) ulaşamadıkları yerlerde onların yardımlarını serbestçe dağıttıklarını, kendilerinin sadece fikren danışmanlık yaparak tavsiyelerde bulunduklarını, her defasında da onlara (TR. Deniz Feneri’ne) sorulmadığını beyan etmiştir. TANIK YILMAZ GÜYA, ALMAN DF DERNEĞİNİN TÜRKİYE’YE GÖNDERDİĞİ YARDIMLARI ORADA KİMİN TAKİP ETTİĞİNİ VE BUNUN İÇİN GEREKEN MUHASEBEYİ KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORMUŞ. KENDİSİNE, ALMAN DENİZ FENERİ İÇİN, TÜRKİYE’DEKİ DENİZ FENERİ’ NDE YARDIM EDİLEN KİŞİLERDEN ALINAN ‘‘ALINDI BELGE’’LERİNİN VEYA BUNA BENZER HEHANGİ BİR EVRAĞIN BULUNDURULUP BULUDURULMA-DIĞI, VEYA ALMAN DENİZ FENERİ İÇİN ORADA (TÜRKİYE’ DE) HERHANGİ BİR MUHASEBE İŞİNİN YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSUNDA SORULAN SORUYA ‘’HAYIR’’ YANITI VERMİŞTİR.

Sanık Gürhan’ ın yakın çalışanı tanık bayan Oruç, 16.05.2007 tarihli ifadelerinde, 2001/2002 yıllarında Alman Deniz Feneri’ nin Türkiye’de yardımları dağıtmak için personelinin olmadığını, bu işleri Türk Deniz Feneri personelinin yaptığını açıklamıştır.
Tanık bayan Dilek Balıkçı da, 31.05.2007 tarihinde vermiş olduğu ifadelerine, heriki Derneğin aralarının çok iyi olduğunu açıklamış ve “heriki derneğin ortak olduğunu sanıyordum. Günde beş on kez birbirleriyle telefon görüşmesi yapıyorlardı. Türkiye’ deki Dernekten bazı yetkililer, Frankfurt’ taki Derneğe iki kez misafir olarak gelmişlerdi” demiştir. SANIK TAŞKAN’ IN HAZİRAN AYINDA, HAKKINDA AYRICA SORUŞTURMA YAPILAN ZEKERİYA KARAMAN’A GÖNDERMİŞ OLDUĞU BİR E-MAİL’ DE, ENGİN YİLMAZ’ İN TANIK İFADELERİNİ BİR TALİHSİZLİK/ŞANSSIZLIK OLARAK NİTELEMİŞTİ..
Yapılan soruşturma ve araştırmaların neticelerinden, HERİKİ DERNEĞİN OLDUĞU GİBİ, ALMANYA’ DAKİ KANAL 7 İLE TÜRKİYE’ DEKİ KANAL 7 TELEVİZYON YAYINLARI SORUMLULARININ ÇOK YAKIN İLİŞKİLERİNİN OLDUĞU ortaya çıkmıştır.
5. Yakın ilişkinin bulunduğu Sermaye Şirketleri: (Firmalara göre sıralanmış tescilli şirketler özel dosyası) Kovuşturmaların sonunda, BİR COK SERMAYE ŞİRKETLERİNİN DENİZ FENERİ İLE ÇOK YAKIN İRTİBATLARININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKARILMIŞTIR. HERİKİ TARAFIN (DENİZ FENERİ VE ŞİRKETLERİN) SORUMLULARI İLE SAHİPLERİ ARASINDA FARKIN OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR. Şirketlerin merkezleri ile Deniz Feneri’ nin yeri aynı yerde olduğu gibi, şirketler arasında, bilhassa tüzüğe aykırı olarak, toplanan yardım paralarından transaksiyonla- rın yapıldığı ortaya çıkarılmıştır. Bu para transaksiyonlarının daha iyi anlaşılabilmesi için, sorumlulara, şirketlerin kurulmalarına ve mevcut önemli şirketlerin özelliklerine bir göz atalım:
a) WEİSS HANDELS- und İNVESTMENT GmbH : Weiss Handels- und İnvestment GmbH 17.01.2003 tarihinde, “European Food & Marketing GmbH” olarak ve 500.000,00 € sermayeli şirket olarak kurulmuştu. 02.06.2003 tarihinde ise “Weiss Handels- und İnvestment GmbH” olarak adlandırılmıştı. Şirketin faaliyet yeri ise Flinsch Strasse 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermiş’ in verilerine göre şirketin yeri Kasım 2004 yılından itibaren, Adam-Opel-Strasse 5, 60388 Frankfurt adresine nakledilmiştir. Şirket faaliyet alanı da, yurtiçi ve yurtdışında şirket ortaklık hisselerinin idaresi, hertürlü şirket kurma, mevcut şirketlerde ve taşın-mazlarda yatırım yaparak ortaklık edinme, hertürlü mallarla ithalat, ihracat, sanayi, radyo ve televizyon program yayıncılığı ve basın yayın temsilciliği olarak belirlenmişti.
Sermayenin gelişmesi ve şirket sahiplerine göre dağılımı (Şirket hissedarları)
Mehmet Balıkçı 50.000,00 € (17.01.2003 – 16.04.2003)
Mehmet Gürhan 112.500,00 € ( 17.01.2003 – 16.04.2003) Euro 7
Ferseh & Marketing GmbH 337.500,00 € (17.01.2003 –16.04.2003)
GmbH’ nın kurulması esnasında, Noterde Mehmet Gürhan ve Mehmet Sıddık Balıkçı hazır bulunmuşlar. Mehmet Gürhan kendi adına ve Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH’ nın genel müdürü olarak bulunmuştu .
Şirket hissedarları
Mehmet Balıkçı 50.000,00 € (16.04.2003 – 02.06.2003)
Mehmet Gürhan 112.500,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)
ZEKERİYA KARAMAN 84.450,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)
MUSTAFA ÇELİK 84.350,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)
İSMAİL KARAHAN 84.350,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)
ZAHİD AKMAN 84.350,00 € (16.04.2003 -02.06.2003)
Şirketteki hisse satın alma ve devretme işlevleri 16.04.2003 tarihinde noterde yapıldığı zaman, Mehmet Gürhan, Mehmet Sıddık Balıkçı ve Dr. Aykut Zahid Akman hazır bulunmuştu. MEHMET GÜRHAN HEM KENDİ ADINA, HEM DE EURO 7 FERNSEH UND MARKETİNG GMBH’ NIN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ OLARAK, DR. AYKUT ZAHİD AKMAN DA, HEM KENDİ ADINA, HEM DE ZEKERİYA KARAMAN, MUSTAFA ÇELİK VE İSMAİL KARAHAN’ IN VEKALETİYLE BEYANLARDA BULU-NABİLİYORDU.
Şirket hissedarları
Mehmet Gürhan 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)
ZEKERİYA KARAMAN 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)
Mustafa Çelik 100.00,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)
İsmail Karahan 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)
ZAHİD AKMAN 100.000,00 € (02.06.2003 – 29.12.2004)
02.06.2003 tarihinde Mehmet Gürhan, Dr. Aykut Zahid Akman ve Mehmet Mehmet Sıddık Balıkçı bizzat notere gitmişledi. Mehmet Gürhan hem kendi adına, ve hem de diğer ortaklar olan İsmail Karahan, Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik’ in adına vekaletle, hareket etmişti/ beyanda bulunmuştu.
29.12.2004 tarihinde şirket sermayesi arttırılmıştı. Buna göre hisseler şöyle idi :
Şirket hissedarları:
Mehmet Gürhan 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)
Zekeriya Karaman 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)
Mustafa Çelik 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)
İsmail Karahan 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)
Zahid Akman 200.000,00 € ( 29.12.2004 – 08.12.2005)

Mehmet Gürhan 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006)
Zekeriya Karaman 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006)
Mustafa Çelik 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006)
İsmail Karahan 250.000,00 € ( 08.12.2205 – 09.03.2006)
29.12.2004 tarihinde şirket sermayesinin arttırılması ve hisse satın alma ve devretme işlerinin yapıldığı 08.12.2005 tarihinde DE MEHMET GÜRHAN TEK BAŞINA ŞAHSEN NOTERE GİTMİŞ VE HEM KENDİ ADINA VE HEM DE TÜRKİYE’DEKİ HİSSE SAHİPLERİNİN ADINA VEKALETLE BEYANDA BULUNMUŞ/HAREKET ETMİŞTİ. 09.03.2006 tarihinde Wiss Handels- und Investment GmbH şirke-tinin sermayesi 500.000,00 € arttırılarak, 1.500.000,00 € ‘ya çıkarılmıştır. Buna göre hisseler şöyle idi :
Şirket hissedarları:

Mehmet Gürhan 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
Zekeria Karaman 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
Mustafa Çelik 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
İsmail Karahan 375.000,00 € (09.03.2006 – aktüel)

09.03.2006 tarihinde yapılan şirket sermayesi arttırımında da Mehmet Gürhan tek başına Notere gitmiş ve hem kendi adına ve hem de Türkiye’deki şirket hissedarları adına beyanlarda bulunmuştur. Şirketin Genel Müdürleri ve görev sıraları şöyle idi :
GENEL MÜDÜRLER: Mehmet Gürhan (17.01.2003 – 16.04.2003) Mehmet Gürhan (30.09.2005 – 19.06.2007) Mehmet Sıddık balıkçı (17.01.2003 – 02.06.2003) Dr. Aykut Zahid Akman (16.04.2003 – 30.09.2005) İzzet Kurum (05.07.2006 – aktüel) Şahin Küsmüş ( 19.06.2007 – aktüel)
Şirketi dışarıya karşı ticari açıdan temsil edebilen (Prokura sahipleri) kişiler olarak:
Prokura yetkilileri: Mehmet Gürhan (16.04.2003 – 30.09.2005) Zekeriya Karaman (30.09.2005 – aktüel)
b). EURO 7 FERNSEH & MARKETİNG GmbH LTD ŞTİ.: 23.05.2001 tarihinde ve ‘’Euro 7 Fernseh & Marke-ting GmbH’’ adı altında ve 50.000,00 € sermaye ile kurulmuş ve iflas eden Media 7 fernseh GmbH şirketinin faaliyet alanını, şirke-tin yerini ve sabit varlıklarını devralmıştı.
Şirket yeri Şirketin faaliyet yeri Flinschstraase 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermiş’ in ifadelerine göre kasım 2004 tari-hinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresine taşınmış. Euro 7 Fernseh und Marketing GmbH’ nın faaliyet yeri de Adam- Opel-Strasse 5 adresinde, zemin katta (TV-Çekim, Reji ve Teknik) idi. 1. katta çeşitli müstahdemlerin yazıha-neleri ve teknik) ve 2. katta çeşitli müstahdemlerin yazıhaneleri ve muhasebe) ve sanık Firdevsi Ermiş (Oda Nr. 3) ve sanık Mehmet Gürhan’ ın da yazıhaneleri (Oda.Nr. 7) bulunuyordu.
Şirketin hissedarları kronolojik olarak şöyle :

ZEKERİYA KARAMAN 12.000,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
Mehmet Gürhan 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
Mustafa Çelik 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
İsmail Karahan 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
ZAHİD AKMAN 9.500,00 € ( 23.05.2001 – 11.06.2002)
ZEKERİYA KARAMAN 21.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002)
Mehmet Gürhan 9.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002)
Mustafa Çelik 9.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002)
İsmail Karahan 9.500,00 € (11.06.2002 – 19.06.2002)

GmbH şirketinin 23.05.2001 tarihinde kuruluş protokolunu noterde tasdik ettirmek için, Ludwigshafen’ deki Noter Wolfgang Krebs’ in makamına Mehmet Gürhan ve bayan İlknur Baysu şahsen gitmişlerdi. İLKNUR BAYSU ORADA, ZEKERİYA KARAMAN, MEHMET ÇELİK, ZAHİD AKMAN VE İSMAİL KARAHAN’ IN ADINA VEKALETLİ olarak beyanlarda bu-lunmuştu/hareket etmişti.
19.06.02 tarihinde şirketin sermayesi 500.000,00 € arttırılmıştır
Şirket hissedarları
ZEKERİYA KARAMAN 400.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003) Mehmet Gürhan 34.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003) Mustafa Çelik 33.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003) İsmail Karahan 33.000,00 € (19.06.2002 – 20.05.2003) Zekeriya Karaman 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005) Mehmet Gürhan 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005) Mustafa Çelik 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005) İsmail Karahan 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005) AYKUT ZAHİD AKMAN 100.000,00 € (20.05.2003 – 08.12.2005)
20.05.2003 tarihli hisse satın alma ve devretme işlerinin proto-kolunu noterce onaylamak üzere Memet Gürhan, Dr. Henning Eismann’ ın makamına tek başına, şahsen gitmişti. GÜRHAN NOTERDE, HEM KENDİ NAMINA, HEM DE VEKALETLİ OLARAK İSMAİL KARAHAN, ZEKERİYA KARAMAN, MUSTAFA ÇELİK VE DR. AYKUT ZAHİD AKMAN ADINA BEYANDA Bulunmuştu/hareket etmişti.
Şirket Hissedarları 08.12.2005 tarihli , noter onaylı hissedarlar mukavelesinde hisseler ‘’düzeltilmiş’’ ve şu sermaye hisseleri belirlenmiştir:
ZEKERİYA KARAMAN 390.500,00 € (19.06.2002 -20.05.2003) Mehmet Gürhan 34.000,00 € (19.06.2002 -20.05.2003) Mustafa Çelik 33.000,00 € (19.06.2002 -20.05.2003) İsmail karahan 33.000,00 € (19.06.2002 -20.05.2003) Aykut ZAHİD AKMAN 9.500,00 € (19.06.2002 -20.05.2003) Zekeriya karaman 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003) Mehmet Gürhan 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003) Mustafa Çelik 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003) İsmail Karahan 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003) Aykut Zahid Akman 100.000,00 € (20.05.2003 -08.12.2003) Zekeriya Karaman 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005) Mehmet Gürhan 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005) Mustafa Çelik 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005) İsmail Karahan 125.000,00 € (08.12.2005 – 09.03.2005)

08.12.2005 tarihli hisse satın alma ve devretme işlerinin protokolunu noterce onaylamak üzere Mehmet Gürhan, Dr. Henning Eismann’ ın makamına tek başına, şahsen gitmişti. Gürhan Noterde, hem kendi namına, hem de vekaletli olarak İsmail Karahan, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve Dr. Aykut Zahid Akman adına beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.
09.03.2006 tarihinde şirketin sermayesi 500.000,00 € arttırılarak, 1 Milyona çıkartılmış ve hisseler şu şekilde belirlenmişti.
Hissedarlar Zekeriya Karaman 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel) Mehmet Gürhan 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel) Mustafa Çelik 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel) İsmail Karahan 250,000,00 € (09.03.2006 – aktüel)
Sermaye arttırılması için Mehmet Gürhan, 09.03.2006 günü tek başına, şahsen Dr. Henning Eismann’ ın makamına gitmişti. Noterde GÜRHAN, HEM KENDİ NAMINA HEM DE VEKALETLE İSMAİL KARAHAN, ZEKERİYA KARAMAN VE MUSTAFA ÇELİK ADINA beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.
Şirketin genel Müdürlüğünü sırasıyla şu şahıslar üstlenmişlerdi:
Şirketin genel Müdürleri: ZEKERİYA KARAMAN (23.05.2001 -11.06.2002) Mehmet Gürhan (23.05.2001 - 02.06.2002) DR. ZAHİD AKMAN (13.11.2003 - 30.09.2005) Mehmet Gürhan (08.12.2005 - 19.06.2007) Zekeriya Karaman (30.09.2005 - 19.06.2007) Şahin Küsmüş (19.06.2007 - aktüel)
Şirketin ticaret bazında dışarıya karşı yetkili temsilcileri (Prokura yetkilileri):
Şirketin Prokura yetkilileri: ZEKERİYA KARAMAN (19.06.2002 – 08.12.2005) Mehmet Gürhan (02.06.2003 – 08.1.2005) ZEKERİYA KARAMAN (19.06.2007 - aktüel)
c) ATLAS MEDİA MARKETİNG GmbH: 09.05.2003 tarihinde ‘’ Weiss Handels- und Investment GmbH’’ olarak 50.000,00 € sermaye ile kurulmuştu. 02.06.2003 tarihinde şirket,‘’European Food & Marketing GmbH’’ olarak isim değiştirmiş ve 29.12.2004 tarihinde de tekrar isim değişikliğine uğramış ve bu sefer ‘’Atlas Marketing GmbH’’ adını almış, nihayet de 17.02.2005 günü bir kez daha isim değişikliği yapılmış ve firmanın adı ‘’Atlas Media Marketing GmbH’’ olmuştu.
Şirketin yeri Şirketin faaliyet yeri Flinschstraase 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermiş’ in ifadelerine göre kasım 2004 tarihinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresine taşınmış. Şirketin faaliyet alanı, gıda ürünleri ve diğer maddelerle ticaret yapmaktı. 08.03.2005 tarihinde tekrar bir değişiklik daha yapılmış ve Radyo Televizyon ürünleri üretme, bunları kablo ve satelit üzerinden yayına sokma ve hertürlü radyo televizyon hizmetleri vermeye çevrilmişti.
Limited şirketin hisedarları ve hisse payları sırasıyla şöyle idi:


İSMAİL KARAHAN 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €) ZAHİD AKMAN 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €) MUSTAFA ÇELİK 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €) ZEKERİYA KARAMAN 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €) Mehmet Gürhan 09.05.2003 – 02.06.2003 (10.000,00 €)
Firmanın kuruluşunu noterce onaylatmak üzere Mehmet Gürhan, Dr. Aykut Zahid Akman’la beraber 09.05.2005 tarihinde bizzat Noter Dr. Henning Eismann’ ın makamına gitmişlerdi. Noterde Mehmet Gürhan, hem kendi namına, hem de Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’ in adına, vekaletli olarak, beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.
Hissedarlar:
Weiss Handels- und Investment GmbH 02.06.03-29.12.04 (48.850,--€)
Mehmet Sıddık Balıkçı 02.06.2003 – 29.12.2004 ( 1.150,-- €)
29.12.2004 günü Mehmet Gürhan, Dr. Aykut Zahid Akman ve Mehmet Sıddık balıkçı Noter Dr. Henning Eismann’ ın makamına, şirketin hisse satın alma, devretme ve ismini onaylatmaya bizzat gitmişlerdi. Noterde Mehmet Gürhan,hem kendi namına, hem de Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’ in namına, vekaletli olarak, beyanda bulunmuştu/hareket etmişti.
Hissedar Weiss Handels- und Investment GmbH, 29.12.2004 – aktüel (50.000,00 €)
29.12.2004 günü Mehmet Gürhan Notere tek başına, Sıddık Balıkçı’ nın vekaletiyle gitmiş ve Weiss Handels- und Investment GmbH Limited şirketinin tek PROKURİSTİ OLARAK BEYANDA BULUNMUŞ /HAREKET etmişti.
Şirketin yeni şekli olan ‘’Atlas Media Marketing GmbH’’’ yı onaylatıp tescil ettirmek üzere Dr. Aykut Zahid Akman, Weiss Handels- und Investment GmbH’ nın sorumlu Genel Müdürü (Geschaefts-führer) olarak Notere gittiğinde, yanında Mehmet Sıddık Balıkçı da vardı.
Şirketin Genel Müdürlük sorumluluğunu sırasıyla şu şahıslar üst-lenmişlerdi:
Dr. Aykut Zahid Akman (09.05.2003 – 04.10.2005) Mehmet Sıddık Balıkçı ( 02.06.2003 – 29.12.2004) Mehmet Gürhan (04.10.2005 - 18.06.2007 Şahin Küsmüş (18.06.2007 - aktüel
Şirketin ticaret bazında dışarıya karşı yetkili temsilcileri (Prokura yetkilileri)
Mehmet Gürhan (09.05.2003 – 04.10.2005)
Zekeriya Karaman (18.06.2007 – aktüel)

d) EUROPEAN CONSULTİNG & MARKETİNG GmbH : Şirket, Limited şirket olarak ve ‘‘European Consulting & Marketing GmbH’’ adı altında 28.03.2003 tarihinde kurulmuştu. 10.09.2003 günü şirketin adı ‘’YENİ ŞAFAK EUROPA GmbH’’ olarak değiştirilmişse de, bu isim altında şirketler siciline kaydı yaptırılmamıştır; dolayısıyla ‘’European Consulting & Marketing GmbH’’ olarak şirket, her ne kadar ‘’Yeni Şafak Europa GmbH’ adı altında faturalar kesiliyorsa da, hâlâ devam etmektedir.
Şirket yeri Şirketin faaliyet yeri önce Wald Strasse 119, 63065 Offenbach am Main adresinde idi, 13.12.2003 tarihinde Flinsch Strasse 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde taşınmış. Firdevsi Ermiş’ in verilerine göre, kasım 2004 ten itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60388 Frankfurt am Main adresinde taşınmış. Kasım 2004’ te şirketin faaliyeti durdurulmuştu.
Şirketin Faaliyet Alanı Reklam filmleri ve reklam klipsler üretimi, elektronik medya ve tele-vizyon programları konsepsiyonları, hertürlü yayın için reklam üretimi, yazılı hertürlü reklam işleri ve bunların pazarlanması, Internet sayfaları tasarım üretim ve hizmetleri, şirket logoları tasarım ve üretim hizmetleri, şirketler için reklam malzemesi tasarım ve üretim hizmetleri, CD, Plak, Kaset, Video, vs. radyo televizyon yayınları ve hertürlü basın ve diğer basın yayın organları temsilciliği, ticareti özel müsaadeye bağlı olmayan hertürlü mal ve malzemenin kira ve ticereti idi.
Hissedarlar sırasıyla:
AYKUT ZAHİD AKMAN 80.000,00 € (28.03.2003 – 02.06.2003) Mehmet Sıddık Balıkçı 10.00000 € (28.03.2003 - 02.06.2003) Firdevsi Ermiş 10.000,00 € (28.03.2003 - 02.06.2003)
28.0.2003 tarihinde Firdevsi Ermiş, Mehmet Sıddık Balıkçı ve Dr. Aykut Zahid Akman, şirketi tescil ettirmek üzere notere gitmişlerdi.
Hissedarlar:
Aykut Zahid Akman 1.000,00 € (02.06.2003 – 17.09.2003)
Weiss Handels- und Investment GmbH 99.000,00 € (02.06.03 – 17.09.03)
Şirket hisse satma ve devretme işlemlerinin noterce onaylatılması için 02.06.2003 tarihinde Notere, Mehmet Gürhan Weis Handels- und Investment GmbH şirketinin temsilcisi olarak, Mehmet Sıddık Balıkçı, Dr. Aykut Zahid Akman ve Firdevsi Ermiş şahsen gitmişlerdi.
17.09.2003 tarihinde noterce satma ve devretme sözleşmesi yapılmıştı. Buna göre hissedarlar şu sermayelerine göre ‘’Euro-pean Food & Marketing GmbH’’ şirketinde hisse sahibi olmuşlardı :
Weiss Handels- und Investment GmbH şirketi 49.000,00 €
Dr. Aykut Zahid Akman 1.000,00 €
Muzaffer Albayrak 16.700,00 €
Mesut Muhammed Albayrak 16.650,00 €
Ahmet Albayrak 16.000,00 €

Ancak hissedarlar arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden bu sözleşme geri çekilmişti.
Hissedar:
Weiss Handels- und İnvestment GmbH 100.000,00 € (24.08.2006 – aktüel)
Sorumlu Genel Müdürler şunlardı :
AYKUT ZAHİD AKMAN (28.03.2003 – 24.08.2006) Mehmet Sıddık Balıkçı (28.03.2003 – 10.09.2003) Firdevsi Ermiş (28.03.2003 – 10.09.2003) Mesut Muhammed Albayrak 17.09.2003, Tescil (Kayıtlarında şerh yok) Firdevsi Ermiş (24.08.2006 – aktüel) Mehmet Gürhan (24.08.2006 – aktüel) Mehmet Taşkan (24.08.2006 – aktüel)
Prokura yetkilileri:
Mehmet Gürhan ( 10.09.2003 – aktüel)
f) TAXİ QUİCK GmbH: Şirket, 10.11.2004 tarihinde ‘’Taxi Quick GmbH’’ adı altında, 25. 000,00 € luk bir sermaye ile kurulmuştu. Bu şirket, “Prestige Taxi GmbH” limited şirketinin devamıdır.
Şirketin yeri: Şirketin yeri, resmi olarak Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresinde görülmektedir. Firdevsi Ermiş’ in açıklamaları-na göre bu adreste muhasebe işleri yapılıyordu, fiilen şirketin yeri Frankfurt am Main’daki Lahnstr. 43 adresinde idi. Şirketin faaliyet alanı Taxi hizmetleri, araba kiralama, özel müaadeye bağlı olmayan şahıs ve malzeme nakliyatı bu iş için gereken hertürlü hizmeti verme, motorlu vasıta yedek parça ithal ve ihracatı, araba servisi hizmeti, alım ve satımı idi.
Şirket 25.000,00 € sermaye ile kurulmuştu: Hissedarlar
Hissedarlar Mehmet Gürhan 22.500,00 € (10.11.2004 – 11.09.2006) Firdevsi Ermiş 2,500,00 € ( 10.11.2004 – 11.09.2006)
10.11.2004 tarihinde şirketin kuruluşunu tescil ettirmek üzere Notere Mehmet Gürhan ve Firdevsi Ermiş bizzat gitmişlerdi. Firdevsi Ermiş’ e göre, kendisi, sadece kukla bir sorumlu genel müdürmüştü. Aslında herşeyde karar verme yetkisi, Mehmet Gürhan’ daymıştı.
11.09.2006 tarihinde şirketin sermayesi 100.000,00 €’ ya arttırılmıştı. Buna göre hisseler şu şekilde olmuştu :
Hissedarlar Mehmet Gürhan 90.000,00 € (11.09.2006 - aktüel)
Firdevsi Ermiş 10.000,00 € (11.09.2006 - aktüel)
11.09.2006 günü Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş’le birlikte Noter vekili Henning Eismann’ ın yanına sermaye arttırımı tescili için git-mişti.

Sorumlu Genel müdür olarak:
Mehmet Gürhan (10.11.2004 – 08.03.2005) Firdevsi Ermiş (10.11.2004 - aktüel) Mehmet Taşkan (18.04.2206 - aktüel) Ömer Gülmez ( 08.03.2005 – 18.04.2006)
e) RAPİDWAY GmbH: Şirket, 08.09.2006 tarihinde Mehmet Gürhan tarafından 50.000,00 € sermaye ile ‘‘Rapidway GmbH’’ adıyla kurulmuştu.
Şirket yeri Şirketin yeri Adam-Opel-Strasse 5, 60386 adresinde idi. Ancak Firdevsi Ermiş’ in verilerine göre, bu adres bir posta kutusu adre-sinden ve muhasebenin yapıldığı yerden başka bir şey değildi. Şirketin fiilen bulunduğu yer Frankfurt am Main’daki Lahnstr. 43 adresinde imişti.
Şirketin faaliyet alanı Taxi hizmetleri, araba kiralama, özel müasadeye bağlı olmayan şahıs ve malzeme nakliyatı, bu iş için gereken hertürlü hizmeti verme, motorlu vasıta yedek parça ithal ve ihracatı, araba servisi hizmeti ve araba alım ve satımı idi.
Hissedarlar Mehmet Gürhan tek başına şirket sahibi idi.
Genel Müdür: Mehmet Taşkan (08.09.2006 – aktüel Firdevsi Ermiş (08.09.2006 – 11.06.2007)
Porkura yetkilisi: Mehmet Gürhan (08.09.2006 – aktüel)
g) ADUNA MANAGEMENT & SERVİCE GmbH:
Şirket 28.06.2007 tarihinde, sanık Gürhan ve Ermiş’ in tutuklanmasından sonra, ‘’Aduna Management 6 Service GmbH’’ adı altında kurulmuştu. Şirketin yeri Adam-OpelStrasse 5, 60386 adresinde idi.
Şirketin faaliyet alanı diğer şirketler için sevk ve idare ve danışmanlık hizmeti verme, yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere ortak olma, hisse satın alma, yurtiçinde ve yurtdışında taşınabilen ve taşınmazların idare hiz- meti, Yayın vasıtasıyla mal satımı ( TV- pazarlama ve satış) ve online satım, çeşitli televizyon kanallarında reklam yayınları orga-nizasyon hizmeti, analog ve dijital yayın hizmeti, yazılı basın yayını ve hizmeti idi. Şirket yayın ve online yoluyla ticaret yapması halin-de bunu, alışılagelmiş şekilde yapabilecekti. Şirket, resmi makamlardan alınması gereken özel müsaadeli mal ve malzeme ticareti, gereken resmi izin belgesine haiz olmadan satamaz; şirket, şirketin faaliyet alanı içerisine giren hertürlü ticareti yapar, şubeler kurar, mevcut olan faaliyet alanları aynı veya ben-zeri olan şirketlere ortak olur, satın veya kiraya alabilirdi.
Şirketin hissedarları: Şirket, 25.000,00 € sermaye ile limited şirketi olarak kurulmuştu.

Hissedarlar:
İsmail Karahan 12.500,00 € (28.06.2007 – aktüel)
Mustafa Çelik 12.500,00 € (28.06.2007 – aktüel)
Şirketin kuruluşunu tescil ettirebilmek için 28.06.2007 günü Şahin Küsmüş, bizzat Notere gitmiş ve hissedar olan İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’ in namına, vekaletli kişi olarak, beyanda bulunmuş-tu/hareket etmişti.
Şirketin sorumlu genel Müdürü, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Şahin Küsmüş, Şirketin Prokura yetkilisi ise İsmail Karahan idi.
6. REKLAM VE YARDIM PARALARI:
a) Reklam: Hem Türk Deniz Feneri, hem de Alman Deniz Feneri hergün, Kanal 7 televizyon kanalıyla ve uydu üzerinen, yukarıda belirtilen zaman diliminde reklamlar yayınlayarak izleyenleri, yardıma muhtaç kişilere yardımda bulunmak üzere bağışta bulunmaya çağırıyorlardı. Ele geçirilen ve muhafaza altına malzemeler arasında benzer yayınlardan alınma bir adet video kaseti mevcuttur. ALMANYA’DA (VE AVRUPA’DA) YAYINLANAN BÜTÜN REKLAM YAYINLARINDA, SAĞ ÜST KÖŞEDE DEVAMLI FRANKFURT AM MAİN DENİZ FENERİ E.V.’ NİN TELEFON NUMARASI, WWW.DENİZFENERİ.BİZ INTERNET ADRESİ VE ALMAN DENİZ FENERİ’ NİN HESAP NUMARALARI GÖSTERİLİYORDU.
Yazılı Türk basınında olduğu gibi, belirtilen Internet sayfasında da reklam yapılıp, yardım edilmesi çağrısında bulunuluyordu. Kasım 2006 tarihine ait Internet sayfasının yaptırılan tercümesinde, derneğin, yardım paralarını Pakistan’da depremzadelere yardım yardım projelerinde ve kurbanlık hayvanlar için harcadığı belirtilmekte. 2003 – 2007 yılları arası Internet sayfası içerik hafıza kayıtları, bir CD’ ye kaydedilmiş ve muhafaza edilen eşyalara eklenmiştir.
Ayrıca, derneğin Frankfurt am Main III numaralı maliye dairesine ibraz etmiş olduğu ve sanık Mehmet Gürhan’ın önsözüyle başlayan ve derneğin amacının ve yardım paralarının nerelere harcandığını açıklayan bir prospektüs mevcuttur. Bu prospektüste, yar-dım paralarının sadece Türkiye’ de değil, Pakistan, Kaşmir, Aceh, Sudan, Habeşistan, Azerbaycan, Mekedonya, Kosova, Bulgaris-tan,Yemen, Nijerya ve Mali’de yardıma muhtaş insanlara yardım edildiği yazılıdır. Gene Maliye dairesine 2005 yılında ibraz edilen ve muhtemelen Kanal 7 ile derneğin beraber yapmış oldukları bir konser gecesine ait bir afiş var. Bu hayır maksadına icra edilen konserde de, yardım edilmesi çağrısında bulunulmuştu.
b)Yardım Paralarının gönderildiği Hesap numaraları: Deniz Feneri e.V. derneğine yapılan bağışların gönderildiği yurtiçi ve yurtdışında tesbit edilebilen banka hesap numaraları şöyleydi: Postbank Frankfurt Hesap Numarası : 301 535 602 Commerybank Frankfurt Hesap Numarası : 58 54 666 Bank für Sozialewirtschaft Mainz Hesap Numarası : 86 20 500 Vakıfban Int. A.Ş. Frankfurt am Main Hesap Numarası : 3344 ve 1500 33 40 Vakıfbank Int. A.Ş. Viyana Hesap Numarası : 121.111 Erste Bank Viyana Hesap Numarası : 28438100200 La Poste Strassburg Hesap Numarası : 3.549.12J036 ve 322 450 Z 036 ABN Amro, Eschede Hesap Numarası : 42.72.77.264 ve 44.59.90.457 Fortis Bank Belçika Hesap Numarası : 1.4491595-86 Demir Halk Bank, Amsterdam Hesap Numarası : 776567527 Demir Halk Bank, Antwerpen Hesap Numarası . 5014000342318 ve 501341103329
DERNEĞİN HESAP NUMARALARINA OCAK 2002 İLE NİSAN 2007 ARASINDA KALAN ZAMAN DİLİMİNDE, 41.423.158,85 € YARDIM PARALARI GÖNDERİLMİŞTİR. Yıllara göre bu meblağ şu şekildeydi:
2002: 1.808.394,35 €
2003: 3.367.349,55 €
2004: 5.737.894,07 €
2005: 12.238.160,56 €
2006: 16.326.692,58 €
2007: 1.944.667,74 €
c) SMS yoluyla para toplama: Deniz Feneri e.V.’ nin internet sayfasında SMS yoluyla da bağışta bulunulabileceğine dair bir dipnotun dikkati çekmesinden ve ele geçirilip muhafaza edilen eşyalardan da MİNDMATİCS İSMİNDEKİ TEK-NİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİYLE İRTİBATIN BULUNDUĞU EMARESİNİN GÖ RÜNMESİNDEN sonra, zikredilen şirkete yazılı olarak konu ve irtibatın olup olmadığı sorulmuştu. Bunun üzerine MindMatics şirketi 22.01. 2008 tarihinde gene yazılı olarak bildiriminde, Derneğin 2006 yılı Eylül ayında ‘’yardım paraları telefon numarası’’ için başvuruda bulunduğunu (Telefon Numarası 0900-550202) ve neticede her başarıyla sonuçlanan telefon görüşmesi için son kullanıcıdan, ay sonundaki telefon faturasından 5 € çekildiğini açıklamıştır. Kendi verilerine göre MindMatics, Ağustos 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında kalan zaman dilimi için Derneğe, 133.000,00 € havale etmiştir.
MindMatics A.Ş. 21.09.2006 tarihinde kendileriyle dernek arasında ve Dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürhan’ ın imzalamış olduğu hizmet mukavelesinin bir kopyasini göndermiş ve muhatap olunacak kişinin Mehmet Taşkan olarak verilmiş olduğunu bildirmiştir. Şirket aynı zamanda, Ocak 2007 ie Kasım 2007 arasındaki zaman dilimi için de derneğe gönderilmesi gereken, ancak henüz havale edilmeyen meblağın 93.107,62 € olduğunu da bildirmiştir. Bu paraya, 24.01.2008 tarihinde haciz kararına istinaden elkonulmuştur.
d) Keş para toplamalar: Tanık bayan Elif Fatma Oruç’ un alınan ifadelerindeki verilerine göre, bazı insanlar, Deniz Feneri e.V. nin binasına bizzat gelip keş olarak yardım parası bağışında bulundukları da olmuş. Yapılan bağış toplama konserlerinden ve büyük miktarda ziyniyet eşyaları ve altınların yardım olarak hibe edilmeleri, ki bunun böyle olduğuna dair emareler, ele geçirilen malzemelerin görülüp göz-den geçirilmesi esnasında dikkat çekmiştir, keş olarak yardımın toplanmış olduğu anlaşılmaktadır. En çok keş yardım paralarının toplanabildiği yerler, yapılan benefis konserleriydi. Savcılık tarafından kendilerine gizlilik vaadi bulunan ve aralarına giren iki sivil polis memurunun bildirdiklerine göre, 31.03.2007 tarihinde Ludwisha-fen’deki Eberthalle’de yapılan konserde takriben 2.500 kişi bulunmuş ve gelen insanların para yardımında bulunabilmesi için bütün sandalyaların üzerine zarflar konulmuştu. Bu zarfların ön tarafına para yardımında bulunan kişi adını ve soyadına, kimliğini, yazabiliyordu. Bu zarflar daha sonra bir asma kilitle kilitlenmiş iki kırmızı renkli metal çataların içine konuluyordu. Bu veya bunlara benzer, metal çantalar ve zarflar yapılan arama esnasında bulunmuş ve elkonularak emniyet altına alınmıştır. El konulan eşyaların gözden geçirilip değerlendirilmesi sırasında, daha Viyana, Paris, Rotter-dam, Berlin, Münih, Bielefeld ve Nürnberg’te buna benzer konser lerin planlandığı emareleri görülmüştü. Sanık Mehmet Taşkan 29.08.2007 tarihli ikinci ifadesinde bununla ilgili olarak şunları ifade etmiştir:
“... takriben 2005 sonlarından 2007’ ye kadar aşağı yukarı 10-12 kez benefis konserler yapılmış ve bu konserlerde Deniz feneri e.V. için keş para yardımı toplanmıştı. Normal konserlerde 20.000 – 40.000 ,00 € arasında para yardımı toplanırken, Kurban Bayramı tatil günlerinde bu meblağ, 50.000 ila 120.000,00 arasında değişebiliyordu. Bu paralar ya Gürhan’a teslim ediliyordu veya Ermiş ve ben, keş para kasalarına paylaşıyorduk. Keş toplanan bu paralar, hiçbir zaman derneğin hesap numaralarına yatırılmadı.”
7. TOPLANAN YARDIM PARALARININ KULLANILMASI:
a) İşbu iddianamenin başında ve özet olarak yazılanlara dikkat çekerek ve bayan Jacob’ un yaptığı araştırmalar neticesinde, Almanya’daki bankalarda bulunan hesap numaralarından 25.01.2002 ile 09.02.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde şu paralar keş çekilmiştir:
Mehmet Gürhan 9.981.000,00 € ; Firdevsi Ermiş 4.596.000,00 €; Mehmet Taşkan 500.000,00 €; Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan, İzzet Kurum (beraberce) 1.755.000,00 € ; Bedrettin Bilgin 50.00,00 € ; Yekün 16.882.000,00 €
b) Fiili Muhasebe ( Nebenbuchhaltung) 4.07.2007 tarihinde alınan ilk zanlı ifadesinde sanık Ermiş , üzerinde, kendi verilerine göre, ‘’fiili Muhasebe’’ olarak adlandırdığı ‘’yan muhasebe’’ nin bulunduğu harici bir bilgisayar hafızası (externe Festplatte) vermişti. Bu bilgisayar hafızasında, gayr-i resmi muhasebe ve yardım paralarının gerçek nerelere harcandığı tam olarak mevcuttmuş . Bu bilgisayar hafızası değerlendirilmiş ve Ermiş’ in bununla ilgili ifadesi tekrar alınmıştır.
Bu fiili muhasebeyi önceleri YATAR adındaki şahıs yapmış, daha sonra da Gürhan’ ın talimatı üzerine 2002 den itibaren Ermiş üstlenmiş. BU DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ, TÜRKİYE’DEKİ YENİ DÜNYA İLETİŞİM A.Ş. (TÜRKİYE’DE MEDİA 7) HİSSEDARLARININ MUHASEBEYİ ANLAMAMALARIDIR.
Ermiş ilk başta gayriresmi muhasebe için de LEXWARE muhasebe proğramı kullanmış. Daha sonraları, hakkında ayrıca soruşturma yapılan ve Türkiye’de finans işlerinden sorumlu KARAHAN tarafından, muhasebe için UYUM denilen bir Türk proğramı kullanması ve güvenlik açısından bilgileri (Daten), Türkiye’deki serverde kayıt etmesi için sıkıştırılmış. Proğram,Yeni Dünya’da çalışan KARA isminde olan birisi tarafından bilgisayara yüklenmiş. Türk Proğramı UYUM’ la ancak biriken bilgiler (Datenbank) Türkiye’ de görülebiliyordu. Hafızadaki Bilgiler (Datenbank) 2003 ile 2006 ara-sındaki bilgilermiş. Arama esnasında ele geçirilen kâğıt üzerindeki tablolar, muhtemelen henüz verilen (harici) bilgisayar hafızasına geçirilemeyen bilgilermiş. Bazı gerçek harcamalar (Buchungen), hem resmi ve hem de gayri resmi muhasebede (Buchhaltung) de görülüyor.
Almanya Deniz Feneri’ nin banka hesap numaralarından keş olarak para çekildiği zaman bu para, Gürhan’ a teslim ediliyordu. Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesinde bu, -‘’Unterkonto Gürhan’’- hanesine ‘’Teslimat Gürhan’’ olarak geçiriliyormuştu. Gürhan, Ermiş’e devamlı, ne kadar meblağı ne olarak deklare edip muhasebeye geçireceğini söylüyormuştu. Aynı meblağ da, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Bilgin tarafından kasaya (bankaya Kasa) ona göre işleniyormuştu. Resmi olarak bu meblağ da neticede, mevcut “alındı belgeleri”nin (Empfangsbescheinigung’lar) tutarı, artı diğer harcamalar, hesaba geçiriliyormuştu. Türkiye’den her ay, bir Exel Tablonun UYUM’dan yapılması isteniyormuştu. Bunlar da YATAR veya KARA’ya gönderiliyormuş. 2006 dan itibaren Türkiye’de ‘’Transfer’’ adı altında bir dosya (Ordner) açılmış, Ermiş UYUM-Export’ larını Exel tablosu olarak bu dosya-ya kaydetmek zorundaydı. BU EXPORT TABLOLARI DA, KAPI-YOLDAŞ ADINDAKİ ŞAHIS TARAFINDAN, İSTANBUL’DAKİ YENİ DÜNYA YÖNETİM KURU-LUNA GÖNDERİLİYORMUŞ. Bu tablolar her ay isteniyormuş. Exel Tablo-lar, UYUM’ un fiili muhasebesini (Nebenbuchhaltung) ihtiva ediyor-muş. Exel tablolarında görülen şirketler, isimler her ne kadar kısmen %100 tutmuyorsa da, Almanya’da kurulan şirketlermiş. Karahan kendisine, Ermiş’e, daha iyi anlaşılabilmesi için, şirketlerin türkçe isimlerini yazmasını talep etmiş.
Exel Tablolarında şahıs adına açılan kontolar, hangi hissedarın hangi harcamaları gerçekten yaptığı tesbit edilebilmesi içinmiş. Fiili Muhasebenin (Nebenbuchhaltung) kontolarına bakıldığında, 2006 nın ortalarına kadar, paraların Almanya Deniz Feneri’ nden geldiği hemen anlaşılamazmış. 2006 ortalarından itibaren muhasebeye geçirme tekiği ‘’dolaylı yoldan’ yapılmaya başlanmış. GAYRİ RESMİ MUHASEBENİN KAYITLARI, ALMANYA DENİZ FENERİ’ NİN BİLGİSAYARINDA YOKMUŞ, 2005 SONLARINDAN BU YANA TÜRKİYE’DE KANAL 7’ DE BULUNAN BİR SERVER’DE KAYDEDİLMİŞ VE ANCAK ONLİNE YOLUYLA ULAŞILABİLİYORMUŞ. BÖYLECE DERNEKTE YAPILACAK BİR POLİS KONTROLUNDA BİR ŞEY BULMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ . HATTA DENİZ FENERİ’ NİN YERİNİ, MEDİA 7 GMBH’ NIN BİNASINDAN UZAKLAŞTIRMAK HUSUSU DA DÜŞÜNÜLMÜŞ. Gürhan, Derneğin yönetim Kurulu başkanlığından ayrılmış. Gürhan, Ermiş’e, Erhan Eren ve Gökhan Gürbüz’ ü bürosuna (Ermiş’ in bürosu), olup bitenleri çok kişinin bilmemesi açısından, sokmamasını istemiş.
Almanya’da toplanan yardım paraları ya Gürhan tarafından, ya da görevlendirip yetkilendirdiği kişiler (Ermiş, Taşkan, Kurum) tarafın-dan bankalardan keş çekiliyor ve Türkiye’ ye, oradaki DENİZ FENERİ’ NİN GAYRİRESMİ BAŞKANI OLAN ZEKERİYA KARAMAN’A GÖTÜRÜLÜP TESLİM EDİLİYORDU , o da parayı tekrar Almanya’ya, kurulan şirketlerin (Atlas Media, Weiss Handelsgesellschaft, Euro 7, Yeni Şafak ve European Consulting) sermayesi olarak havale ediyordu. Paralar da, Deniz Feneri’ne borç olarak gayri resmi muhasebeye geçiriliyordu. Kurulan şirketlerin sermayeleri bu şekilde finanse edilmiş.
Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN, Türk kanal 7’ yi çalıştıran şirket olan Yeni Dünya’ nın Gürhan’la birlikte Genel Müdürü ve Beyaz Holding ve Atlas Pazarlama şirketlerinin de hissedarıymış.
ALMANYA VE TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN HİSSEDARLARI ŞUNLARMIŞ : KARAHAN, ÇELİK, AKMAN, GÜRHAN. Karaman, Gürhan’ ı, Almanya EURO 7 için sorumlu ve yetkili kişi olarak görevlendirmiş. DAHA ÖNCE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZAHİD AKMAN YAPIYORMUŞ. ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE KEŞ GETİRİLEN PARALARI TESLİM ALIYOR VE KISMEN DE, BU PARALARIN TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR BELGELER DE İMZALIYORMUŞ.
20.000,00 € - 50.0000,00 € arasında, küçük meblağlar halinde keş çekilen paralar, ya Gürhan tarafından ya da Ermiş tarafından, keş olarak, KURULAN ŞİRKETLERİN HESAP NUMARALARINA ‘’ANA SERMAYE’’ OLARAK DEKLARE EDİLİP YATIRILIYORMUŞ. Resmi muhasebede, yatırılan para bir kez, ‘’ana sermaye’’ olarak deklare edilmişti; gayri resmi muhasebede ise Deniz Feneri’ ne borç olarak geçmişti. Ama Deniz Feneri’ne bu borçlar hiçbir zaman ödenmemiş. Gayri resmi muhasebede ise bu borçların karşılığı olarak, resmen Weiss şirketine ait bir binanın Deniz Feneri’ nin adına geçirildiği, kaydedilmişti.
KURULAN ŞİRKETLERİN HESAP NUMARALARINA, TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKET HİSSEDARLARININ DA GÜYA KEŞ PARA YATIRDIKLARI OLMUŞ. SANKİ TÜRKİYE’DEN PARA GETİRİLİP, ŞİRKETLERİN HESAPLARINA YATIRILIYORDU. ASLINDA BU PARALAR, DAHA ÖNCE GÜRHAN TARAFINDAN DENİZ FENERİ’ NİN HESAPLARINDAN KEŞ ÇEKİLMİŞ VE ONLARA VERİLMİŞTİ. BÖYLECE HİSSEDAR-LAR, KENDİ ADLARINA ŞİRKETLERİN HESAPLARINA PARA YATIRMIŞ OLUYORLARDI.
2002 yılında ERMİŞ sadece Deniz Feneri’nin fiili Muhasebesini (Nebenbuchhaltung) değil, aynı zamanda MEDİA 7 GmbH’ nın da fiili Muhasebesini (Nebenbuchhaltung) üstlenmiş. Media 7 GmbH altında diğer şirketler için de hesap kayıtları (Buchungen) yapılmış. Daha sonra ismi değiştirilerek Euro 7 GmbH yapılmış. Daha sonraları, resmen kuruluşları yapılmış olduğundan, diğer şirketler için hesaplar açılmış. GERÇEK KÂR VE ZARARIN TESBİTİ VE DAĞITIMININ YAPILABİLMESİ İÇİN, DİĞER ŞİRKETLERİN GAYRİ RESMİ (nebenbuchhaltung) MUHASEBESİ, DENİZ FENERİ’ NİNKİNE KARIŞTIRILMAMIŞTI.
Sanık TAŞKAN verdiği ifadelerinde, toplanan yardım paralarının karıştırılması olayını anlayamadığını onun için konuyu Ermiş’e sorduğunu açıklamıştır. Bunun üzerine Ermiş kendisine (Taşkan’a), doğru muhasebede bunları ayırdığını söylemiş. SANIK BU BAĞLAMDA, ERMİŞ TARAFINDAN YAPILAN GAYRİ RESMİ BİR MUHASEBENİN DE OLDUĞUNU 2005 YILI ORTALARINDA ÖĞRENMİŞ. Birgün Ermiş’ in bir bilgisayar sorunu olmuş ve kendisinden bu konuda yardım istemiş. Bu meyanda masasında, kaçak ödeme yapılmış ücret listelerini görmüş. ERMİŞ KENDİSİNE (TAŞKAN’A), KİME NE KADAR KAÇAK OLARAK ÖDEMESİ GEREKETİĞİNİ BİLEBİLMESİ İçin, bu ‘’fiili Muhasebenin’’ kopyalarını da vermiş. Ermiş kendisine (Taşkan’a), bu fiili muhasebenin oldukça karışık ve zor olduğunu, bütün şirketler için birer ‘konto’ açtığını( bütün şirketler için yaptığını) anlatmış. Kendisinden (Taşkan’dan) başka böyle gayri resmi bir muhasebenin yapıldığından Gökhan Gürbüz’ ün, Bedrettin Bilgin’ in, Serpil Straka’ nın ve haliyle Gürhan’ ın da haberleri varmıştı.
Sanık, Ermiş’ in bu fiili muhasebeyi çeşitli şirketlerin gerçek masraflarını bilebilmesi için yapmış olduğunu düşünmektedir. Kendisi- nin bu fiili muhasebeye baktığı olmadığı gibi, hiçbir zaman oluşumunda da yardımı olmamış. 2006 yılından bu yana bilgilerin kaydedildiği ve Türkiye’ de bulu- nan bir Server varmış. Ermiş bunu kendisine bir kez göstermiş. Ermiş, fiili muhasebeyi kendi bilgisayarında yapmış ve hatta bir gün Ermiş kendisine, sadece kendi işyerinden (Masasından) buna (servere) girilebilineceğini söylemiş. İfadelerinde, bilgilerin bu şekilde kaydedilip hafızaya geçirilmesini, maliyeden gelebilecek herhangi bir baskın veya aramaya karşı tedbir nedeni olarak sandığını açıklamıştır. Ancak Server’in nerede bulunduğunu bilmediğini, Ermiş’ in kendisine Server’in Türkiye’ de olduğunu söylediğini, onun için de kendisinin bunun Kanal 7’ de olabileceğini düşündüğünü, belirtmiştir.
Kendisinin önceleri Yardım paralarının, derneğin amacı haricinde kullanıldığını bilmediğini, fiili muhasebenin bunun için yapıldığını hiç de düşünmediğini, fiili muhasebeye Ermiş’ in, Euro 7 ve Deniz Feneri’ nin keş-nakit paralarını tam olarak geçirdiğini düşündüğünü açık-lamaktadır.
C) YAPILAN YARDIMLARIN RESMİ VE GAYRİ RESMİ MUHASEBEYE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI.
Ermiş’ in ifadelerinden, resmi muhasebenin sadece maliye dairesi için yapıldığı, paraların gerçekten nereye ve nasıl harcandığı gayri resmi (fiili Muhasebe= Nebenbuchhatung) muhasebeden anlaşılabileceği ortaya çıkmaktadır. Gayri resmi muhasebede, “yardım hizmeti” diye geçen yardımlar gerçekten yapılmış olduğundan çıkmalıymış. Aşağıdaki tabloda, resmi muhasebede yardım olarak gösterilen meblağlar, gayri resmi muhasebede gösterilen ve yardım olarak deklare edilen meblağlarla karşılaştırılmıştır. Şüphe halinde de, daha az olan fark meblağlar alınmıştır. Ayrıca bazı yerlerde de uyarlamalar yapılmıştır.
Yıl+Resmi Muhasebe+Gayri Resmi Muhasebe+Fark sirasiyle:
2002: 1.654.482,07 € + 509.915,75 € =1.144.566,32 €
2003: 2.857.776,49 € +2.519.001,02 €= 338.775,28 €
2004: 4.846.211,00 €+ 2.705.667,68 €= 2.140.543,32 @
2005: 6.131.285,85 €+ 2.093.075,97 € =4.038.209,88 €
2006: 4.075.900,00 € + 0,00 = 4.075.900,00 €
2007: 0.00 € +0.00 €= 0.00 €
Toplam 19.565.655,41 € +7.827.660,61 € = 11.737.994,80 €
d) Sanık ERMİŞ ve TAŞKAN’ ın ifadelerine göre, yardım paralarının derneğin maksadına aykırı kullanılması.
Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre, toplanan yardım paralarının takriben % 40 kadarı gerçekten yardımlar için harcanmış, % 60 kadarı da kurulan şirketlere sarkıtılmış. Yardım paralarıyla gayri menkuller satın alınmış (Adam-Opel-Str 5, Rüsselsheim’daki Grabenstr; 5 daireli ikamet yeri binası), Yusuf KARA’ nın başkanı olduğu Viyana’daki ‘’WONDER’’, ve bir bina daha (not: Carl-Benz-Str.). Weiss Handel şirketi sermayesini Deniz Feneri’ nden alarak gayri menkul satın almış. Para türk şirketinden alman şirketine aktarılmış; herhangi bir türk şirketinin parasının kalmaması halinde, bir başka şirket tarafından devralınıyordu.
Yardım paraları Taxi Quick ve Rapidway şirketlerine de aktarılmış.
Kanal 7’ nin de faaliyet gösterdiği yer olan Adam-Opel-Strasse’ deki gayri menkul, Weiss Handel şirketi tarafından satın alındığında kısmen (250.000,00 €) keş ve peşin ödenmiş, kısmen de Weiss Handel şirketinin hesap numarasından ödenmiş. Weiss Handel şirketinin hesabında yeteri kadar para görünmediği zaman, Euro 7’ nin hesabından bir taksit aktarılmış. Gayri menkulun değeri 650. 000,00 € idi artı 700.000,00 € da tadilat içinmişti. Hem satın alma ve hem de tadilat parası, aslında Almanya Deniz Feneri’ nin hesabından gelmeydi.
Adam-Opel-Strasse’deki gayri menkulun satın alınması , Euro 7 Fernseh GmbH şirketinin, daha evvel iflas eden YİMPAŞ’ ın binasında kirada kalmış olduğundan ve kendi mülkünde faaliyet göstermek istediğindenmiş. Yimpaş’ ın binası satılmak zorunda kalmış ve Euro 7 Fernseh GmbH şirketi de oradan çıkmak zorunda kalmış. Sanık Gürhan o zamanlar, Euro 7’ nin prokura sahibiydi ve pazarlıkları da yapan kendisiymiş. Gayri menkul’un satın alınması, Türkiye’deki hissedarlar ve Gürhan’ın kararlarıyla gerçekleşmiş. Noter Eismann da satın alma formalitelerini yapmış. Grabenstrasse’dekı gayri menkul, (gene bağlantılı firma olan) ASSPLAN GmbH şirketiyle, hissesi 200.000,00 – 250.000,00 € arasında olmalıymış, Başkanı Abdullah Özer’in bulunduğu OFWG kooperatifi tarafından satın alınmış. ASSPLAN GmbH şirketi para-yı, Weiss Handel şirketinden almış. Geyri menkulün gerçek değeri 700.000,00 € imişti. Viyana’daki Yurt da Weiss Handel şirketi tarafından takriben 3.000. 000,00 € karşılığında satın alınmış. Paranın bir kısmı keş ve peşin ödenmiş, geri kalanı da taksitlerle ödenmiş. Taksitlerin ödenmesi için de Weiss Handel şirketi parayı, Almanya Deniz Feneri’ nden almış. Ferdinand-Porsche-Strasse’deki gayri menkul da Weiss Handel şir-keti tarafından satın alınmış. Binanın resmi sahibi de şirketmiş. Ferdinand-Porsche-Strasse’deki gayri menkul de dolaylı olarak Deniz Feneri tarafından finanse edilmiş. Arsa 250.000,00 €’ ya artı kaba inşaatın Nisan 2007 ye kadar bitirilmesi için de, 300.000,00 €’ ya alınmıştı.
Sanık TAŞKAN ifadelerinde, 2006 yılı Mayıs veya Haziran ayında Ferdinand-Porsche-Strasse’de bir arsanın alındığını açıklamış. Bu arsada, Deniz Feneri e.V. için bürolarının barınacağı bir bina yaptırılmak isteniyormuştu. Ancak DENİZ FENERİ’ NİN SATIN ALMAMASI GEREKTİĞİNDEN GÜRHAN, ARSAYI WEİSS HANDEL GMBH ŞİRKETİNİN SATIN ALMASINI UYGUN GÖRMÜŞ. Arsanın daha evvelki sahibinin kim olduğunu artık bilmediğini, bu iş için bir emlakçının görevlendiril-diğini açıklamıştı. Arsa 1400 veya 1500mkare büyüklüğünde imişti ve 140.000, € veya 240.000,-- € karşılığında satın alınmış. Arsanın böyle ucuz olması, orada sadece belli iş yerlerinin yapılabileceğindenmiş. Fiyatının nasıl karşılandığını bilmiyormuş. İnşa edilecek binanın maliyeti 700.000,-- € olarak hesap edilmiş; bu meblağ 500.000,- € da olabilirmiş. Bu paranın herhangi bir şey karşılığında bir banka tarafından finanse edilip edilmediğini de bil-miyormuş. Kendisi, bütün planları yapan ve inşaatı da yapması düşünülen, inşaat mühendisi Abdullah Özer’le birlikte İmar ve İskan dairesine gitmiş ve arsanın satın alınabilmesinde gayret sarfetmiş. İnşaatı yapacak inşaat şirketi ile ve inşaatta çalışacak gerekli diğer sanaatkar şirketlerle, oranın sorumlusu (Hausmeister) DURMAZ ilgileniyormuştu. Bazı teklifler, Abdullah Özer tarafından da getirtiliyormuş. Hatırladığına göre kendisi, hiç kimseye konu ile ilgili herhangi bir görev vermemiş. İnşaat firması faturaları, Ermiş tarafından havale edilmiş olsa gerekmiş. Kaba inşaatı yapan firma Kassel civarından gelmiş. Ya sahibinin adı Kaya, ya da firmanın adı Kaya imişti.
Bu yerlerin birinin satın alınmasında, yerin sahibi olarak her defasında Weiss Handel GmbH şirketinin yazılmasına şaşırmışmış. Onun için konuyu Ermiş’le konuşmuş, ERMİŞ KENDİSİNE, WEİSS GMBH ŞİRKETİNİN DENİZ FENERİ E.V. DAN FARKININ OLMADIĞINI söylemiş. Kendisinin, Taşkan’ın, ya Ermiş’ten ya da Gürhan’ dan duymuş olduğuna göre Deniz Feneri, tüzüğünden dolayı herhangi bir emlak edinemezmiş, derneğin lağvedilmesi halinde, gene tüzüğü icabı servetinin Kızıl haç (Rotes Kreuz) örgütüne bağışlanması gerekiyormuş. Ancak emlakların Weiss GmbH şirketinin adına kayıtlı olması halinde, böyle olmazmış; yani emlak kızıl haç’a geçmezmiş.
Hatırladığına göre Viyana’daki Kreitnerstrasse 4-6 adresindeki bina, 2006 yılı başlarında, daha doğrusu Şubat ile Mayıs ayları arasında kalan zaman diliminde satın alınmış. “WonDer’’ adı altında kurulan ve tüzüğünde Avusturya’daki Türk öğrencilerine yardım etmeği amaçlayan Derneğin başkanı olan YUSUF KARA, Gürhan’a başvurarak, Viyana’daki öğrencilerin kalabileceği bir yere ihtiyacı olduğunu anlatmış. Yusuf Kara ile Gürhan’ ın nasıl tanıştıklarını ve nereden birbirlerini tanıdıklarını bilmiyormuş. Bildiğine göre, ‘’WonDer’ derneğine, binanın satın alınmasından evvel de yardım ediliyormuş. Sanığın (Taşkan) tahminine göre, binanın satın alınması hususunda kararı, Gürhan almış. Binanın satın alınmasından önce kendisi, Gürhan’la birlikte, binayı görebilmek üzere, Viyana’ya gitmiş. İşte bu seyahat sırasında binanın sahibini görmüşler, adını artık hatırlayamıyormuş, ancak takriben 70 ila 80 yaşları arasında imiş. Kendileri (Taşkan+Gürhan) oraya gitmeden önce KARA, binanın sahibiyle satın alınması konusunda zaten anlaşmıştı. Viyana’ya gitmelerinin sebebi, Gürhan’ ın binayı, satın alınmasından evvel, görmek istemesiymişti.
Bina, dört ya da beş kattan ibaretmiş, ve zamanında çeşitli bürolar olarak kullanılıyormuştu. Aslında bu binanın, öğrenci yurdu haline dönüştürülmesi düşünülüyormuştu. Binada kaç odanın bulunduğunu bilmiyormuş, ancak 50 ila 100 öğrenciyi barındırması düşünülmüş. Yapılacak inşaat işleriyle ilgili resmi makamlardan izinlerin alınabilmesi için gereken işlemlerle, KARA ilgilenmişti. Binanın sahibiyle de, Bank Austria’ daki mevcut borcu olan 1.300.000,00 € karşılığında olacağı konusunda da anlaşmaya varılmıştı. Gürhan ve kendisi (Taşkan) bankaya gitmişler, gereken görüşmeleri yapmışlar ve mukaveleyi olduğu gibi devralma hususunda da anlaşmışlar. Buna göre ayda, 20.000,00 € taksit ödeyeceklermişti, ipoteğin karşılığı olarak da Bina gösterilmiş. Bank Austria’ya 20. 000,00 € aylık taksitler, muhtemelen Vakıfbank’taki Weiss Han-dels- und Investment GmbH’ nın hesabından havale ediliyormuştu. Daha başka herhangi bir teminatın istendiğini veya verildiğini artık hatırlayamıyormuş. Ancak bir sefere mahsus, 100.000 € ile 300. 000,00 € arasında bir ödemenin yapılması gerekmiş. Büyük bir ihtimalle 300.000,00 € imişti, ancak bu meblağın nasıl ödendiğini bilmiyormuş. Weiss şirketi binayı satın almış olduğundan, bu paranın da Weiss şirketi tarafından ödenmiş olabileceğini düşünüyormuş. Weiss şirketinin sermaye arttırmasıyla parayı biraraya getirdiğini düşünüyormuş. Weiss şirketinin bundan bir geliri yokmuştu, Adam-Opel-Strasse ve Grabenstrasse’den gelen kiralar, ancak giderleri karşılayabiliyormuş.
Ayrıca sanık ERMİŞ’ in anlatmış olduğu gibi, zamanında “BALTİC KRİSTİNA” adını taşıyan ve LETONYA’DA DEMİRLEMİŞ BİR GEMİNİN DE, ALMANYA DENİZ FENERİ’ NİN PARASIYLA SATIN ALINMIŞ. Resmi muha-sebeye, geminin satın alınması için 1.000.000,00 € kredi alındığını ve geri kalan paranın da sanki Türkiye’den geldiğini gösterecek şekilde geçirmeyi Gürhan, ERMİŞ’e talimat vererek yaptırmış. Kredi, Frankfurt VakıfBank’tan EURO 7’ nin hesabına geçirildikten sonra, iki kez ve her defasında 200.000,00 €, Türkiye’de yeni kurulan “HALİÇ DENİZ TAŞIMACILIK VE TURİZM LTD.ŞİRKETİNE” havale edilmişti. Sanık ERMİŞ, bu paranın orada hangi iş için ve nereye kullanıldığını söyleyememiş.
Sanık TAŞKAN ifadelerine konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur : 01.03.2007 tarihinde Riga’ da, açık müzayede ile EURO 7’ ye bir feribot satın alınmış. kendisinin düşündüğüne göre, açık arttırma için verilmesi gereken 730.000,00 € teminatın 200.000,00 – 300. 000,00 €’luk prefinansmanı, Deniz Feneri’ nin yardım paralarından yapılmış. ERMİŞ, EURO 7’ nin hesabında yeterince paranın bulunmadığını söylemiş. FERİBOT, TEMMUZ 2007 DEN BERİ ARACI BİR FİRMA KANALIYLA, “COMORİT” (DUYULDUĞU GİBİ YAZILMIŞTIR) ADINDAKİ FİRMAYA KİRALANMIŞ VE BU ARADA İSPANYA İLE CEZAYİR ARASINDA ÇALIŞMAKTAYMIŞ. ADI DA, “ATLAS 1” DEN “BADİS”E DEĞİŞTİRİLMİŞ . VE BÜYÜK BİR İHTİMALLE DE EURO 7 GMBH ŞİRKETİNE AİTMİŞ.
Satın alma işi de şöyle olmuş: Takriben Kasım sonları Aralık 2006 başlarında kendisine (Taşkan ’a), yanında çalışmış olduğu eski patronu olan Santour GmbH sahibi Mehmet Koç telefon etmiş ve Letonya’da demirlemiş olan bir Feribotun açık müzayede ile satılacağını ve uygun bir fiyatla satın alınabileceğini anlatmış. Koç bu fikri, feribotun birlikte alınabileceğini, Brindisi/İtalya ile Çeşme/Türkiye arasında çalıştırılabileceğini ve bilet satışını da Atlas Media Marketing GmbH şirketi üzerinden satılabileceğini düşündüğü için, edinmiş.
Koç, feribotun % 50’sine ortak olmak istemiş. Gemi değerinin % 20 kadarını aracılık yapacağından komisyon, geri kalan % 30 u için de kendisine kredi verilmesini istiyormuştu. Kendisi (Taşkan) de olayı Gürhan’a anlatmış. Gürhan da, feribot hakındaki bilgilerin kendisine e-Mail’le bildirilmesini istemiş. KOÇ’ un bu teklifini Gürhan begenmemiş. KENDİSİ, ÇELİK, İSMAİL KARAHAN, ZEKERİYA KARAMAN, KOÇ’ UN HABERİ OLMADAN, EURO 7 ÜZERİNDEN GEMİYİ SATIN ALMAYA KARAR VERMİŞLER.
Teklif hakkında bilgileri aldıktan sonra, kendisi, sanıkla birlikte, gemiyi getirmek üzere 16.12.2006 tarihinde, uçakla Riga’ ya gitmişler. Gemi orada limanda duruyormuştu ve ‘’Baltic Kristina’’ adı altında, Letonya bandıralı olarak çalıştırılmış. Riga kenti Liman işletmeleri tarafından gemiye elkonulmuş durumda imişti. Gemi daha önceleri Riga kenti tarafından çalıştırılmış, ancak maddi nedenlerden dolayı artık çalıştıramaz hale geldiğinden, çalıştır-mayı durdurmuş. Gemi (Feribot) 1972 model olmasına rağmen, görünüşü itibariyle gayet iyi imişti. Teknik açıdan yapılacak rektefenin takriben 200. 000,00 €’ ya mal olacağı düşünülmüş. Buna rağmen geminin durumunun iyi olduğu ve çalıştırılabileceği düşünülmüş. Sanık ve GÜRHAN, açık arttırma gününden önce, arttırmaya katılabilmek için 500.000,-- LAT ( takriben 715.000,00 - 730.000,-- € karşılığı) tevdi etmek zorundaymışlar. Ancak para, oldukça geç, belki açık arttırma gününden bir ya da iki gün önce ERMİŞ tarafından, muhtemelen Euro 7’ nin VakıfBank’ taki hesap numarasından havale edilmişti. Açık arttırmanın yapıldığı 01.02.07 günü, açık arttırmaya katılan ilgililerin sayısı üçe imiş ve nihayet sanık ve GÜRHAN gemiyi, 780.000,-- LAT karşılığında (1.15 Milyon Euro karşılığı) müzayede usülü ile almışlar. 1.200.000,00 € olarak finansmanı da, VakıfBak tarafından, amaca bağlı olmaksızın Euro 7 ye verilmiş. Ancak VakıfBank bu paranın nereye harcanacağını biliyormuştu. Teminat olarak gemi VakıfBank’a yetmemiş olduğundan, Weiss GmbH’ nın emlaklarından teminatın verilmesi gerekmiş. Kredinin Geminin satın alınmasından sonra verilecek olması yüzünden, teminatın bir başka şekilde sağlanması gerekmiş. ERMİŞ kendisine (Taşkan’a), paranın bir kısmının Euro 7 nin hesabından alındığını anlatmış. Ancak bu paranın da yetmemiş olmasından, geri kalan kısmının Deniz Feneri’ nin bir hesabından alınmış olduğu kanısındaymış.Zikredilen bu paraların ne kadar olduğu, meblağların ne kadar olduğu hususunda, daha evvelde söylenmiş olduğu gibi, kendisinin finans işleriyle ilgilenmemesinden, birşey söyleyemezmiş.
(Not: Noter Dr. Eismann huzurunda 05.02.07 günü Euro 7 Fernseh- und Marketing GmbH’ nın Genel Müdürü olarak Mehmet GÜRHAN’ ın, sanığa – Taşkan’a – feribot geminin satın alınması hususunda vermiş olduğu genel bir vekaleti mevcut). Kendisine bu vekâletin ibrazından sonra sanık (Taşkan), vekâletin kendisinin adına düzenlenmiş olmasının nedeni, geminin alınması bağlamında gerekli formaliteleri halledebilmesi içinmiş, şubat ayı sonlarında zaten Letonya’ da bu işleri yapmak için bulunmuş, ve bu vekâletin feribot geminin satın alınmasıyla hiç alakası yokmuş, çünkü Mehmet GÜRHAN açık arttırmanın yapıldığı esnada bizzat hazır bulunmuş.
Feribot geminin satın alınmasıyla ne gibi sorunların bağlantılı olduğunu TAŞKAN ve GÜRHAN, Feribot geminin satın alınmasından sonra ancak anlayabilmişlermiş.Örneğin, gemideki teknik sorunlar yüzünden, geminin tek başına Türkiye’ye gitmesi mümkün değilmiş. Ne teknik personelleri, ne de mürettebatları varmıştı. Sorunlar gittikçe büyümüş ve çok şeyin yatırımı gerekmiş. Nihayet gereken yedek parçalar bulunmuş, gemi Mart ayı sonlarında tamir edilebilmiş, ve Mart 2007 sonlarında da Türkiye’ye götürülebilmiş. Feribot geminin hacmi 240 – 260 araba ve 890 yolcu (mürettebat dahil) için yetiyormuştu. Sanık ve Mehmet GÜRHAN, gemi satın alındığında, değerinin, tamir için 200.000 – 300.000,00 € harcanmasından ve geminin tamirinden sonra, takriben 3 Milyon Euro olabileceğini düşünmüşler. Ancak geminin doğru dürüst bir duruma getirilmesi için 1,5 Milyon € gerekmiş. Geminin değerini böyle yanlış tahmin etmelerinin nedeni, ne kendisinin (Taşkan) ne de Gürhan’ ın bu nevi gemi işlerinden anlamamalarıymış.
Koç, geminin kendisine haber verilmeden satın alındığını duyunca çok kızmış ve İtalya’da olan bir aracıdan kendisinin geminin açık arttırmayla satılacağından haberinin olduğunu ve bu adamın 120. 000 - 150.000,00 US $ aracılık komisyonu istediğini söylemiş ve ödenmemesi halinde mahkemeye başvuracağı tehdidinde bulunmasına rağmen, GÜRHAN hiç kabul etmemiş.
Yapılan aramalar, iş olanaklarının kısıtlı olması ve müşterilerin yeterince olmaması yüzünden gemi, arzu edilip beklendiği gibi çalıştırılamamış. ONUN İÇİN MUSTAFA ÇELİK, İSMAİL KARAHAN VE ZEKERİYA KARAMAN, GEMİNİN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR KARAR VERMİŞLER VE ZAMANLA EN NİHAYET KİRAYA VEREBİLMİŞLERMİŞ. Yılda 3 Milyon Euro ciro beklentileri olmuş. Kendilerinin bundan kârlarının takriben 500.000,00 Euro olacakmıştı. Kendileri gemiye ‘’Atlas1’’ adını vermişler, ama gemiyi kiraya alanlar ismini tekrar değiştirmişler ve ‘’Badis’’ yapmışlarmış ve gemi bu arada İspanya ile kuzey Afrika arasında çalışıyormuş. Gemiyi kiraya alanın ismini artık (güya) hatırlayamıyormuş. Kira geliri olarak Euro 7’ ye takriben 11.000,00 US $ getirecekmişti. Gemi 80 günlüğüne kiraya verilmişmiş. Gemi daha sonraları, sanığın KOÇ’ tan duyduğuna göre, 4 Milyon US $ karşılığında Internette satılmaya sunulmuş. Nerede satılmaya sunulduğunu bilmiyormuş, ancak feribot gemilerin satışa sunuldukları Internet sayfaları varmış. Geminin satışını kimin istediğini de bilmiyormuş.

No comments: